Terma dan Syarat Penggunaan


 

Selamat datang ke YouGov.  Laman web (laman web) my.yougov.com  aplikasi mudah alih YouGov kini boleh didapati di e-kedai Apple AppStore dan Google Play (“Apl”) dimiliki, dikendalikan dan disediakan oleh YouGov Malaysia Sdn. Bhd(dengan nombor syarikat 1161060X dan pejabat berdaftarnya terletak di Level 23-1, Premier Suite, One Mont Kiara, No. 1 Jalan Kiara, Mont Kiara, Kuala Lumper 50480) (dirujuk sebagai "YouGov", “kami” atau “kita”).

Penggunaan Laman Web dan Aplikasi, termasuk halaman tinjauan dan kandungan yang anda mungkin dihalakan (bersama-sama "Laman Web YouGov") dan keahlian panel penyelidikan pengguna adalah ditubuhkan dan ditadbir oleh YouGov ("Panel YouGov") dan penyertaan dalam mana-mana aktiviti penyelidikan YouGov seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi dan Kuki (" Aktiviti YouGov") kami ditadbir oleh terma dan syarat penggunaan ini ("Terma").

Sila lihat Dasar Privasi dan Kuki kami untuk memahami cara dan sebab kami mengumpul data peribadi anda, dengan siapa kami berkongsinya dan hak dan pilihan anda terhadap data tersebut.

1. Memaklumkan penerimaan dan penerimaan

1.1.         Dengan menanda 'Saya setuju' semasa proses mendaftar penyertaan anda sebagai ahli Panel YouGov ("Ahli"), atau dengan menyertai dalam Aktiviti YouGov atau dengan hanya mengakses dan menggunakan Laman Web YouGov, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma-terma ini. Sekiranya anda tidak mahu menerima Terma-terma ini, anda mesti keluar Laman Web YouGov dengan segera dan/atau hentikan penyertaan dalam Panel YouGov atau Aktiviti YouGov.

1.2.         YouGov berhak dari semasa ke semasa, mengubah atau meminda Terma-terma ini atau mana-mana bahagiannya. Penggunaan berterusan anda pada Laman Web YouGov atau penyertaan berterusan dalam Panel YouGov atau Aktiviti YouGov sebaik sahaja perubahan itu berkuat kuasa, hendaklah menjadi pengakuan afirmatif bagi sebarang pengubahsuaian dan perjanjian berterusan anda untuk terikat dengan Terma-terma yang diubah suai.

 

2. Terma-terma penyertaan

2.1.         Proses Pendaftaran YouGov untuk Ahli Panel YouGov

2.1.1.         Untuk menjadi Ahli dan mengambil bahagian dalam Panel YouGov, anda perlu mendaftar dengan YouGov dan mencipta Profil Keahlian Panel selepas proses pendaftaran yang dinyatakan di bawah ("Proses Pendaftaran YouGov").

2.1.2.         Bakal Ahli mesti melengkapkan borang pendaftaran YouGov setiap kali mereka ingin menyertai Panel YouGov. Borang pendaftaran termasuk:

2.1.2.1.      Borang pendaftaran boleh didapati di Laman Web dan Aplikasi, tetapi juga termasuk borang pendaftaran yang dihoskan di laman web pihak ketiga;

2.1.2.2.      Borang pendaftaran yang dihoskan oleh YouGov dan diakses melalui laman web pihak ketiga; dan

2.1.2.3.      Borang pendaftaran diakses melalui pautan dalam e-mel yang dihantar kepada anda oleh pihak ketiga, atau oleh YouGov yang telah menerima kebenaran anda untuk menerima e-mel itu daripada sumber-sumber ini.

2.1.4.         Semasa setiap Proses Pendaftaran YouGov, bakal Ahli akan dimaklumkan tentang apa-apa terma tambahan sebagai tambahan kepada Terma-terma ini yang terpakai bagi keahlian Panel YouGov masing-masing.

2.1.5.         Anda perlu berusia 18 tahun ke atas untuk menyertai Panel YouGov. 

2.2.         Maklumat yang anda berikan kepada kami

2.2.1.         Sebagai balasan kepada YouGov yang memberikan anda akses kepada Laman Web YouGov dan/atau keupayaan untuk menyertai Panel YouGov atau Aktiviti YouGov, anda bersetuju untuk:

2.2.1.1.      Memberikan maklumat yang benar, tepat, terkini dan lengkap tentang diri anda seperti yang diminta oleh Proses Pendaftaran YouGov;

2.2.1.2.      Mengekalkan dan segera mengemas kini butiran keahlian peribadi anda termasuk Profil Keahlian Panel (ditakrifkan di bawah) untuk memastikannya benar, tepat, terkini dan lengkap; dan

2.2.1.3.      Berikan maklumat yang benar, tepat, terkini dan lengkap mengenai diri anda seperti yang diminta oleh YouGov semasa menyertai dalam Panel YouGov atau Aktiviti YouGov.

2.2.2.         Sekiranya anda memberi mana-mana maklumat yang tidak benar, tidak tepat, tidak semasa, tidak lengkap atau tidak konsisten dengan jawapan yang terdahulu kepada soalan yang sama, atau YouGov mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa maklumat tersebut tidak benar, tidak tepat, tidak semasa atau tidak lengkap, YouGov mempunyai hak untuk menggantung atau menamatkan akses semasa anda, penggunaan, dan/atau penyertaan dalam Panel YouGov atau Aktiviti YouGov. Sebagai contoh, jika dalam penilaian munasabah YouGov bahawa penyertaan anda dalam Aktiviti YouGov terus menunjukkan lokasi kediaman yang berbeza dengan yang anda berikan semasa Proses Pendaftaran YouGov, kami berhak untuk menggantung atau menamatkan keahlian anda atau penyertaan anda dalam Panel YouGov. Ini adalah tertakluk kepada hak anda untuk enggan menjawab mana-mana kaji selidik atau permintaan maklumat Panel atau YouGov.

2.3.         Profil Keahlian Panel Anda dan Akaun YouGov

2.3.1.         Setelah menyelesaikan Proses Pendaftaran YouGov, Ahli akan diberikan profil ("Profil Keahlian Panel") dan akaun ("Akaun YouGov") untuk Panel YouGov dan Aktiviti YouGov yang mana Mata (seperti yang ditakrifkan di bawah) diberikan.

2.3.2.         Hanya satu Profil Keahlian Panel dibenarkan bagi setiap Ahli untuk Panel YouGov dan hanya satu Akaun YouGov dibenarkan setiap Ahli untuk Panel YouGov yang diberikan Mata. Mana-mana Ahli yang didapati memiliki beberapa Profil Keahlian Panel dan/atau Akaun YouGov mungkin menyebabkan profil utama dan mana-mana Profil Keahlian Panel sekunder dan/atau Akaun YouGov dihapuskan. Mata yang diperoleh melalui Akaun sekunder YouGov tidak boleh dipindahkan. YouGov boleh meminta bukti identiti sekiranya terdapat pertikaian.

2.3.3.         Alamat e-mel yang unik mesti digunakan oleh setiap Ahli. (Contohnya, ini bermakna setiap ahli keluarga tidak boleh mempunyai akaun yang menggunakan alamat e-mel yang dikongsi tetapi setiap seorang mesti mempunyai akaun yang berasingan dengan alamat e-mel yang berasingan.)

2.3.4.         Setiap Profil Keahlian Panel dan Akaun YouGov hanya boleh diakses oleh Ahli individu, dan tidak boleh diakses oleh mana-mana individu lain tanpa keizinan yang jelas dan kebenaran oleh YouGov. Anda bersetuju untuk memberitahu YouGov dengan segera apabila anda menyedari, atau mengesyaki apa-apa penggunaan yang tidak dibenarkan terhadap maklumat log masuk anda, Profil Keahlian Panel dan/atau Akaun YouGov, atau mana-mana pelanggaran keselamatan yang lain.

2.3.5.         Sekiranya individu lain mengakses ke Akaun YouGov anda, YouGov berhak untuk menggantung akaun dan/atau individu lain itu sehingga resolusi telah dicapai. YouGov berhak untuk menuntut semula sebarang Mata atau insentif lain yang diperoleh oleh akses pengguna yang tidak dibenarkan.

2.3.6.         Ahli-ahli boleh mendapatkan mata untuk Akaun YouGov mereka ("Mata") dalam cara yang diperincikan dalam Laman Web YouGov, termasuk untuk melengkapkan Proses Pendaftaran YouGov dan untuk menyertai Panel YouGov dan Aktiviti YouGov yang berkaitan yang diberikan Mata. Jumlah Mata yang boleh diperoleh untuk penyertaan dalam Panel YouGov atau Aktiviti YouGov yang berkaitan akan dimaklumkan kepada Ahli melalui komunikasi yang dibenarkan.

2.3.7.         Kecuali jika dinyatakan secara khusus, Mata hanya boleh diperoleh dengan mengikuti semua dan sebarang arahan mengenai mendapatkan Mata. Kegagalan Ahli untuk mengikuti dengan betul apa-apa arahan atau prosedur yang dikehendaki boleh menyebabkan Mata tidak diperoleh.

2.3.8.         Mata yang diperoleh akan direkodkan dalam Akaun YouGov anda, namun tiada mata yang diperoleh tersedia untuk penebusan sehingga Ahli telah (tertakluk kepada perenggan 2.3.9 di bawah) mencapai tahap pemenuhan tertentu yang diiklankan, bersama-sama dengan perincian ganjaran yang boleh didapati, di bahagian Akaun di Laman Web. Sekiranya YouGov telah menggantung atau menamatkan Akaun YouGov anda untuk mana-mana sebab yang digariskan dalam Terma ini, tiada Mata yang telah anda peroleh boleh ditebus.

2.3.9.         YouGov berhak untuk menukar jenis-jenis Aktiviti YouGov dan Panel YouGov atau aktiviti YouGov yang berkaitan yang Ahli mungkin layak mendapatkan Mata dan untuk mengubah kekerapan jemputan ke aktiviti tersebut. YouGov juga berhak untuk mengubah tahap Mata yang diperlukan sebelum Mata tersebut boleh ditebus.

2.3.10.     Mata tidak boleh dipindahkan ke lain-lain Akaun YouGov atau dikumpulkan bersama dalam apa jua cara dan penjualan atau barter Mata dilarang sama sekali. Mata tidak mempunyai nilai wang, dan tidak boleh digunakan untuk sebarang tujuan selain menebus ganjaran yang ditetapkan.

2.3.11.     Dari masa ke semasa YouGov boleh melaraskan akaun YouGov ahli ke atas atau ke bawah sebagai respons kepada ralat yang ahli akui mungkin timbul atau disyaki penipuan, yang mana kami mempunyai kuasa penuh.

2.3.12.     YouGov berhak menamatkan sebarang akaun YouGov yang tidak aktif selama tempoh 12 bulan atau lebih. 'Tidak aktif' ertinya, ahli tidak mengambil bahagian dalam Panel YouGov atau mana-mana Aktiviti YouGov yang berkaitan dalam tempoh 12 bulan sebelumnya. YouGov akan cuba menghubungi Ahli tersebut, melalui alamat e-mel yang mereka nyatakan, jika Akaun YouGov mereka berisiko ditamatkan kerana tidak aktif. Dalam ketiadaan respons yang memuaskan, akaun YouGov akan ditamatkan dan sebarang mata ganjaran yang tidak digunakan akan ditarik balik.

2.4.         Jemputan tinjauan

2.4.1.         Anda mengakui bahawa:

2.4.1.1            Jika anda mendaftar ke YouGov Panel, adalah penting bagi penyertaan anda bahawa kami dapat menghantar e-mel dan pemberitahuan yang menjemput anda untuk menyertai tinjauan bagi projek-projek penyelidikan, sama ada melalui Laman web atau aplikasi atau secara peribadi; dan

2.4.1.2            Jika anda ingin menghentikan penerimaan e-mel dan notis sedemikian, anda boleh menamatkan keahlian anda selaras dengan perenggan 6.1 Terma-terma ini.

 

3. Undian Hadiah

3.1.         YouGov mungkin meminta anda untuk mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti YouGov yang akan memasukkan anda ke cabutan hadiah atau boleh membenarkan anda untuk menggunakan Mata anda untuk memasuki cabutan hadiah. Cabutan sedemikian akan dikawal oleh terma dan syarat masing-masing yang dinyatakan dan dipaparkan untuk setiap cabutan hadiah.

 

4. Pautan Rujukan

4.1.         Anda mungkin boleh mendapat mata tambahan dengan merujuk rakan-rakan dan keluarga ke Panel YouGov, dengan syarat mereka menyertai menggunakan link unik yang kami sediakan kepada anda untuk membuat rujukan (“Pautan Rujukan”). Syarat-syarat yang dilampirkan kepada pemberian Mata tambahan itu akan diterangkan dalam bahagian Akaun di Laman web dan Aplikasi. Apabila merujuk Ahli-ahli panel baru, anda bersetuju untuk tidak bertindak atau mendakwa mewakili YouGov dan anda tidak akan cuba untuk mengelirukan atau menipu ahli-ahli yang akan menggunakan pautan Rujukan anda untuk menyertai. Anda bersetuju untuk menjelaskan kepada mana-mana bakal Ahli yang anda rujuk bahawa mereka akan menggunakan Pautan Rujukan yang unik dan anda akan menerima Mata jika mereka menyertai panel YouGov melalui Pautan Rujukan anda.

 

5. Kandungan Pengguna

5.1.         Penggunaan Laman Web YouGov dan penyertaan dalam Aktiviti YouGov atau Panel YouGov mungkin melibatkan anda menyerahkan respons tinjauan dan kandungan lain kepada kami ("Kandungan Pengguna") yang mungkin dapat dilihat oleh pengguna lain dalam Laman Web YouGov.

5.2.         Anda mengakui bahawa Kandungan Pengguna yang disediakan oleh anda adalah tanggungjawab anda. Ini bermakna bahawa anda, dan bukan YouGov, bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua Kandungan Pengguna yang anda muat naik, siarkan, paut, e-mel atau hantar melalui penggunaan Laman Web YouGov atau penyertaan anda dalam mana-mana Aktiviti YouGov atau Panel YouGov.

5.3.         YouGov tidak mengawal atau pra saring Kandungan Pengguna yang dipaparkan di Laman Web YouGov dan tidak menjamin ketepatan, integriti atau kualiti Kandungan Pengguna itu, dan oleh itu tidak bertanggungjawab berkenaan dengan Kandungan Pengguna.

5.4.         Anda memahami bahawa dengan menggunakan Laman Web YouGov, anda mungkin terdedah kepada Kandungan Pengguna, dan anda bersetuju bahawa anda harus menilai, dan menanggung, semua risiko yang berkaitan dengan penggunaan apa-apa Kandungan Pengguna, termasuk pergantungan ketepatan, kelengkapan, atau kegunaan. Tanpa mengambil kira yang terdahulu, YouGov berhak atas budi bicara mutlaknya untuk menolak, menyunting, mengalihkan atau memadam apa-apa Kandungan Pengguna tersebut, sama ada atau tidak kandungan tersebut melanggar Terma-terma ini.

5.5.         Berkenaan dengan semua Kandungan Pengguna yang anda pilih untuk hantar kepada kami (termasuk Kandungan Pengguna yang anda siarkan di Laman Web YouGov), anda memberikan YouGov lesen bebas royalti, kekal, tidak boleh ditarik balik dan tidak eksklusif (dengan hak untuk menerbitkan semula) untuk menggunakan, mengeluarkan, mengubah, menyesuaikan, menyunting, menerbitkan, menterjemah, membuat karya terbitan daripada, mengeksploit, melaksanakan dan memaparkan Kandungan Pengguna sedemikian (keseluruhan atau sebahagian) di seluruh dunia dan/atau memasukkannya dalam karya lain dalam sebarang bentuk, media atau teknologi yang diketahui kini atau yang akan dihasilkan kemudian, untuk apa-apa tujuan.

5.6.         Semasa menggunakan Laman Web YouGov dan/atau menyertai Aktiviti YouGov atau Panel YouGov, anda bersetuju untuk tidak:

5.6.1.         Memuat naik, menyiarkan, memautkan, e-mel atau menghantar apa-apa maklumat yang menyalahi undang-undang dalam mana-mana cara di Amerika Syarikat, atau di Negeri atau negara anda menetap;

5.6.2    Memuat naik, menyiarkan, memautkan, e-mel atau menghantar apa-apa maklumat yang memfitnah, menyalahgunakan, memfitnah, mengancam, mengganggu, lucah, diskriminasi, yang mungkin menyebabkan kesusahan, yang bertujuan untuk menghasut kebencian atau sebaliknya menimbulkan rasa jelik seperti yang ditentukan oleh kami mengikut budi bicara mutlak kami;

5.6.3.         Menyamar sebagai mana-mana orang (sama ada hidup atau mati) atau entiti;

5.6.4.         Memalsukan tajuk atau memanipulasi identiti untuk menyembunyikan asal mana-mana kandungan yang dihantar melalui Laman Web YouGov atau diberikan melalui penyertaan dalam Aktiviti YouGov atau Panel YouGov;

5.6.5.         Memuat naik, menyiarkan, memautkan, atau sebaliknya menghantar sebarang maklumat yang anda tidak mempunyai hak untuk hantar;

5.6.6.         Memuat naik, menyiarkan, memautkan, e-mel atau menghantar apa-apa pengiklanan yang tidak diminta atau tidak sah, bahan promosi, "mel remeh", "surat berantai", "e-mel memancing data", "skim piramid", atau apa-apa bentuk permintaan lain;

5.6.7.         Memuat naik, pos, pautan, e-mel atau sebaliknya menghantar apa-apa bahan yang mengandungi virus perisian atau mana-mana komputer lain, fail atau program yang direka untuk mengganggu, memusnahkan atau mengehadkan fungsi sebarang perisian atau perkakasan komputer atau peralatan telekomunikasi;

5.6.8.         Mengumpul atau menyimpan data peribadi tentang individu lain; atau

5.6.9.         Cuba untuk mengemukakan lebih daripada satu undian bagi setiap tinjauan atau melakukan apa-apa tindakan lain yang mungkin menjejaskan kesahan apa-apa hasil yang diperoleh melalui mana-mana Aktiviti YouGov atau Panel YouGov.

 

6. Menamatkan keahlian anda

6.1.         Jika anda sudah tidak mahu menjadi Ahli, sila hubungi YouGov. YouGov akan menamatkan akaun anda dan berhenti menghubungi anda dalam masa 7 hari setelah menerima notis daripada anda yang menyatakan anda ingin menamatkan keahlian anda. Oleh itu anda mengakui dan bersetuju bahawa jika anda menamatkan keahlian anda, anda boleh menerima e-mel dari YouGov untuk tempoh 7 hari selepas tarikh notis anda. Sekiranya anda membuat keputusan untuk menamatkan dengan menggunakan pilihan 'Batalkan' pada halaman Akaun YouGov anda, anda akan mengekalkan Mata yang diperoleh sebelum ini, anda akan menerima e-mel dan pemberitahuan daripada YouGov dan anda tidak dapat menyertai Panel YouGov atau dalam sebarang Aktiviti YouGov melainkan dan sehingga anda mengaktifkan semula Akaun YouGov anda. Sekiranya anda memohon penghapusan Akaun YouGov anda, anda akan kehilangan semua Mata yang sebelum ini diperoleh dan tidak dapat mengaktifkan semula Akaun YouGov anda.  Kami akan memadamkan semua rekod seperti yang diminta kecuali setakat undang-undang tempatan memerlukan pengekalan data tertentu berkaitan dengan keperluan pengekalan rekod perniagaan.

6.2.         Anda bersetuju bahawa YouGov, menurut budi bicara mutlaknya, boleh menamatkan atau menangguhkan Keahlian YouGov anda, atau penyertaan dalam mana-mana Aktiviti YouGov atau Panel YouGov, atau mengeluarkan atau membuang mana-mana Kandungan Pengguna, untuk apa-apa sebab, termasuk, tanpa had, kerana kekurangan penggunaan, atau jika YouGov percaya bahawa anda telah melanggar atau bertindak tidak konsisten dengan tafsiran harfiah atau maksud Terma ini.

6.3.         Anda bersetuju bahawa YouGov boleh menamatkan akses anda kepada Aktiviti YouGov atau Panel YouGov di bawah peruntukan Terma ini tanpa notis, dan mengakui dan bersetuju bahawa YouGov boleh dengan segera menyahaktifkan pendaftaran anda sebagai ahli dan/atau menyekat akses kepada Aktiviti YouGov dan Panel YouGov. Selanjutnya, anda bersetuju bahawa YouGov tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga bagi sebarang penamatan akses anda kepada Aktiviti YouGov atau Panel YouGov.

6.4.         YouGov berhak untuk menamatkan Panel YouGov, atau Laman Web YouGov pada bila-bila masa. Dalam kes sedemikian dan melainkan dinyatakan sebaliknya, tiada Mata Akaun Anda akan ditebus oleh mana-mana Ahli.

 

7. Tanggungjawab anda untuk membayar balik kepada kami

7.1.         Anda dengan ini bersetuju untuk membayar sepenuhnya kepada YouGov dan para pengarah, pegawai, pekerja dan ejennya dari dan terhadap sebarang dan semua liabiliti, ganti rugi, kerugian, tuntutan (termasuk yuran guaman yang munasabah) setiap daripada mereka mengalami atau menanggung berpunca dari apa jua cara akibat penggunaan anda terhadap Laman Web YouGov, peruntukan Kandungan Pengguna atau penyertaan anda dalam Aktiviti YouGov atau Panel YouGov atau akibat daripada apa-apa pelanggaran Terma ini sama ada pelanggaran itu dijalankan oleh anda atau mana-mana orang lain melalui Profil Panel Keahlian atau Akaun YouGov anda akibat daripada kecuaian anda.

 

8. Laman web pihak ketiga

8.1.         Pautan yang dimasukkan dalam Laman Web YouGov boleh membiarkan anda meninggalkan Laman Web YouGov dan masuk ke laman web lain ("Tapak Berkaitan"). Laman Terpaut bukan di bawah kawalan YouGov dan YouGov tidak bertanggungjawab dan juga tidak akan bertanggungjawab terhadap kandungan mana-mana Laman Terpaut atau mana-mana pautan yang terkandung dalam laman terpaut atau apa-apa perubahan atau kemas kini kepada laman sedemikian. YouGov tidak bertanggungjawab terhadap siaran web atau apa-apa bentuk penghantaran lain yang diterima daripada mana-mana Laman Terpaut. YouGov hanya menyediakan pautan ini kepada anda sebagai satu kemudahan dan pemasukan mana-mana pautan tidak menandakan pengendorsan oleh YouGov bagi laman tersebut atau apa-apa perkaitan dengan pengendali mereka.

 

9. Harta intelek

9.1.         Laman Web dan Aplikasi dan semua halaman dan kandungan dalam Laman Web YouGov, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, teks, grafik, audio, video, gambar, perisian, ciptaan, tinjauan, logo atau bahan lain (“Bahan”) merupakan harta intelek, atau dibenarkan untuk digunakan oleh, YouGov dan pemberi lesennya, rakan niaga dan sekutu, termasuk semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan, hak cipta, paten, hak pangkalan data dan rahsia perdagangan yang terkandung di dalamnya. Penyusunan, pengaturan dan paparan kandungan tersebut dan juga semua perisian dan rekaan yang digunakan pada dan berkaitan dengan Halaman Web YouGov ialah harta eksklusif YouGov. Kecuali sebagaimana yang dibenarkan dengan nyata dalam Terma ini, anda tidak boleh mengubah, menyalin, mengeluarkan semula, membuat karya terbitan, menerbitkan semula, memaparkan, memuat naik, menyiarkan, menghantar, mengedar atau digunakan dalam mana-mana bagi kandungan yang terdapat di Laman Web atau Apl tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada YouGov.

 

10. Terma-terma penting yang lain

10.1.     Notis yang berkaitan dengan Terma ini. Semua notis yang diberikan oleh YouGov kepada Ahli akan dihantar ke alamat e-mel mereka yang ditetapkan yang diberikan oleh mereka semasa Proses Pendaftaran YouGov.

10.2    Jika mahkamah mendapati sebahagian daripada Terma-terma ini menyalahi undang-undang atau sebaliknya tidak sah, yang lain akan terus berkuat kuasa. Setiap perenggan dari Terma-terma ini beroperasi secara berasingan. Jika mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa yang berkaitan memutuskan bahawa mana-mana daripadanya menyalahi undang-undang, perenggan yang selebihnya akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

10.3    Pergantungan kepada Terma-terma ini.  Kami berhasrat untuk bergantung kepada Terma-terma bertulis ini dan apa-apa dokumen yang disebut dengan jelas di dalamnya berhubung dengan perkara perjanjian apa-apa antara kita.  Kami dan anda akan terikat secara sah oleh Terma-terma ini.

10.4    Peristiwa atau keadaan di luar kawalan munasabah kami.  Jika kami dihalang atau lewat daripada mematuhi tanggungjawab kami di bawah Terma ini dengan apa sahaja yang anda (atau sesiapa yang bertindak bagi pihak anda) lakukan atau gagal lakukan atau akibat perkara atau keadaan yang di luar kawalan munasabah kami, ketidakupayaan kami atau kelewatan dalam melaksanakan tanggungjawab kami akan tidak dianggap melanggar Terma-terma ini. Contoh peristiwa-peristiwa dan keadaan itu termasuk kebakaran, banjir dan bencana alam lain, mogok, pertikaian perdagangan, dihalang keluar, sekatan import atau eksport, rusuhan, kemalangan, gangguan kepada bekalan tenaga, kekecohan awam, tindakan keganasan atau peperangan.

10.5    Rujukan kepada 'termasuk' dan ungkapan lain yang serupa.  Dalam Terma ini, kata-kata yang muncul selepas ungkapan 'termasuk', 'terangkum', 'lain', 'misalnya', 'seperti' atau 'khususnya' (atau ungkapan yang serupa) tidak akan membatasi makna perkataan muncul sebelum ungkapan itu.

10.6    Kami boleh memindahkan Perjanjian ini kepada orang lain. Kami boleh memindahkan hak dan kewajipan kami di bawah Terma-terma ini kepada organisasi lain. Kami akan menggunakan usaha yang berpatutan secara komersial untuk menghubungi anda untuk memberitahu anda mengenai pemindahan tersebut. Jika anda tidak berpuas hati dengan pemindahan itu, anda boleh menghubungi kami untuk menamatkan keahlian anda dalam tempoh 14 hari dari tarikh kami memberitahu anda tentang pemindahan.

10.7    Anda memerlukan persetujuan kami untuk memindahkan hak anda kepada orang lain.  Anda hanya boleh memindahkan hak atau kewajipan anda di bawah terma ini kepada orang lain jika kami bersetuju dengan ini secara bertulis.

10.8    Tiada orang lain yang mempunyai apa-apa hak di bawah Terma-terma ini. Perjanjian yang dibuat di bawah Terma-terma ini adalah antara anda dan kami. Tiada orang lain yang mempunyai hak untuk menguatkuasakan mana-mana termanya. Tiada mana-mana pihak perlu mendapatkan persetujuan mana-mana orang lain untuk menamatkan perjanjian di antara kita atau membuat apa-apa perubahan kepada Terma-terma ini.

10.9    Bahasa.  Terma-terma ini boleh dikemukakan kepada anda dalam lebih daripada satu bahasa. Tetapi, versi bahasa Inggeris  dari Terma-terma ini akan diguna pakai.  Apa-apa perjanjian antara kita akan disimpulkan dalam bahasa Inggeris .

10.10  Walaupun kami melambatkan dalam menguatkuasakan kontrak, kami masih boleh menguatkuasakan kemudian. Jika kami tidak mendesak dengan serta-merta bahawa anda melakukan apa-apa yang anda perlu lakukan di bawah Terma-terma ini, atau jika kami menangguhkan mengambil langkah-langkah terhadap anda berkenaan dengan anda melanggar Kontrak, itu tidak bermakna bahawa anda tidak perlu melakukan perkara-perkara itu dan ia tidak akan menghalang kami mengambil langkah-langkah terhadap anda di kemudian hari.

10.11  Undang-undang yang terpakai bagi Terma ini, di mana anda boleh membawa prosiding undang-undang dan tindakan kelas pengecualian.

Perjanjian ini ditadbir oleh dan akan ditafsirkan menurut undang-undang Malaysia, tempat utama perniagaan YouGov, tanpa memberi kesan kepada sebarang prinsip konflik undang-undang. Anda bersetuju untuk membawa sebarang tuntutan terhadap YouGov, secara eksklusif di mahkamah Malaysia. Melainkan anda dan juga YouGov bersetuju, tiada penimbang tara atau hakim boleh menyatukan lebih daripada satu tuntutan orang atau sebaliknya memimpin mana-mana bentuk perwakilan atau prosiding kelas.

Berkuat kuasa: 22 April 2019