Terma dan Syarat Penggunaan


Laman web my.yougov.com ("Laman web") adalah dimiliki, dikendalikan dan disediakan oleh YouGov Plc (sebuah syarikat yang berdaftar di England dan Wales dengan nombor syarikat 03607311 yang pejabatnya berdaftar di 50 Featherstone Street, London, EC1Y 8RT, United Kingdom) dan kumpulan syarikatnya termasuk YouGov Singapore Pte Ltd (sebuah syarikat yang didaftarkan di Singapore dengan nombor syarikat 201316781E yang pejabatnya berdaftar di 67 Tanjong Pagar Road, #02-01, Singapore, 088488) (selepas ini secara kolektif dirujuk sebagai "YouGov", “kami” atau “kita”).

Penggunaan Laman web tersebut dan mana-mana laman ekstranet YouGov yang anda mungkin dihalakan kepadanya (bersama-sama "Halaman Web YouGov") dan keahlian semua panel yang ditubuhkan dan ditadbir oleh YouGov ("Panel YouGov") atau penyertaan dalam mana-mana aktiviti penyelidikan YouGov yang lain ("Aktiviti YouGov") adalah dikawal oleh terma dan syarat-syarat penggunaan ini ("Terma").

1. Perakuan dan Penerimaan

1.1 Dengan menandakan 'Saya setuju' semasa proses untuk mendaftarkan penyertaan sebagai ahli YouGov Panel ("Ahli"), atau dengan mengambil bahagian dalam Aktiviti YouGov atau dengan hanya mengakses dan menggunakan Halaman Web YouGov, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma ini termasuk Dasar Privasi dan Dasar Kuki yang dimasukkan di dalam ini melalui rujukan. Sekiranya anda tidak ingin menerima Terma ini, anda mesti keluar dari Halaman Web YouGov dengan segera dan/atau berhenti mengambil bahagian dalam mana-mana Panel YouGov atau Aktiviti YouGov.

1.2 YouGov berhak pada bila-bila masa dan dari masa ke masa, untuk mengubah atau meminda Terma ini atau mana-mana bahagiannya, tanpa notis yang munasabah kepada anda. Penggunaan Halaman Web YouGov yang berterusan oleh anda atau penyertaan berterusan dalam Panel YouGov atau Aktiviti YouGov merupakan satu perakuan afirmatif bagi apa-apa pengubahsuaian dan persetujuan berterusan anda untuk terikat dengan Terma yang diubah suai.

2 Terma Penyertaan

2.1 Proses Pendaftaran Ahli YouGov

2.1.1 Untuk menjadi Ahli dan untuk mengambil bahagian dalam Panel YouGov, anda perlu mendaftar dengan YouGov dan mencipta Profil Keahlian Panel dengan mengikuti proses pendaftaran yang dinyatakan di bawah ( "Proses Pendaftaran YouGov").

2.1.2 Bakal Ahli mesti melengkapkan borang pendaftaran YouGov setiap kali mereka ingin menyertai Panel YouGov. Borang pendaftaran termasuk:

2.1.2.1 Borang yang terdapat di Laman web, tetapi boleh juga termasuk borang pendaftaran berasaskan kebenaran yang dihoskan di laman web pihak ketiga;

2.1.2.2 Borang pendaftaran yang dihoskan oleh YouGov dan diakses melalui laman web pihak ketiga; atau

2.1.2.3 Borang pendaftaran yang diakses melalui pautan dalam e-mel yang dihantar kepada anda oleh pihak ketiga atau oleh YouGov di mana anda telah memberi kebenaran untuk menerima e-mel sedemikian daripada sumber-sumber ini.

2.1.3 Borang pendaftaran boleh termasuk apa-apa bilangan soalan atau mungkin hanya terhad kepada penyataan persetujuan untuk menyertai Panel YouGov.

2.1.4 Semasa setiap Proses Pendaftaran YouGov, bakal Ahli akan diberitahu apa-apa terma sebagai tambahan kepada Terma ini yang akan dikenakan kepada keahlian Panel YouGov masing-masing.

2.1.5 Anda mestilah berumur 16 tahun atau lebih untuk menyertai panel tersebut. 

2.2 Perjanjian berkenaan maklumat yang diberikan

2.2.1 Sebagai balasan YouGov memberi anda akses kepada Halaman Web dan/atau keupayaan untuk mengambil bahagian dalam Panel YouGov atau Aktiviti YouGov, anda bersetuju untuk:

2.2.1.1 Memberikan maklumat yang benar, tepat, terkini dan lengkap mengenai diri anda seperti yang diminta oleh Proses Pendaftaran YouGov;

2.2.1.2 Mengekalkan dan mengemas kini butiran keahlian peribadi anda dengan segera termasuk Profil Keahlian Panel (ditakrifkan di bawah) bagi memastikan ia benar, tepat, terkini dan lengkap; dan

2.2.1.3 Memberikan maklumat yang benar, tepat, terkini dan lengkap mengenai diri anda seperti yang diminta oleh YouGov semasa mengambil bahagian dalam Panel YouGov atau Aktiviti YouGov.

2.2.2. Jika anda memberikan apa-apa maklumat yang tidak benar, tidak tepat, tidak terkini atau tidak lengkap, atau YouGov mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki maklumat sedemikian adalah tidak benar, tidak tepat, tidak terkini atau tidak lengkap, YouGov berhak untuk menggantung atau menamatkan akses semasa, penggunaan, dan/atau penyertaan anda dalam Panel YouGov atau Aktiviti YouGov. Ini adalah tertakluk kepada hak anda untuk enggan menjawab mana-mana kaji selidik atau permintaan maklumat Panel atau YouGov.

2.3 Profil Keahlian Panel dan Akaun YouGov Anda

2.3.1 Setelah melengkapkan Proses Pendaftaran YouGov, Ahli akan diberikan satu profil ("Profil Keahlian Panel") dan satu akaun ("Akaun YouGov") untuk Panel YouGov dan Aktiviti YouGov (berkaitan dengan Panel YouGov tertentu) yang diberikan Kredit (seperti yang ditakrifkan di bawah).

2.3.2 Hanya satu Profil Keahlian Panel dibenarkan bagi setiap Ahli untuk setiap Panel YouGov dan hanya satu Akaun YouGov dibenarkan bagi setiap Ahli untuk setiap Panel YouGov yang diberikan Kredit. Mana-mana ahli yang didapati mempunyai beberapa Profil Keahlian Panel dan/atau Akaun YouGov, Profil Keahlian Panel dan/atau Akaun YouGov tambahan tersebut akan dipadamkan. Kredit yang terakru dalam Akaun YouGov tambahan tidak boleh dipindahkan. YouGov boleh meminta bukti identiti sekiranya terdapat pertikaian.

2.3.3 Alamat e-mel yang unik mesti digunakan oleh setiap Ahli. (Contohnya, ini bermakna setiap ahli keluarga tidak boleh mempunyai akaun yang menggunakan alamat e-mel yang dikongsi tetapi setiap seorang mesti mempunyai akaun yang berasingan dengan alamat e-mel yang berasingan.)

2.3.4 Setiap Profil Keahlian Panel dan Akaun YouGov hanya boleh diakses oleh Ahli individu, dan tidak boleh diakses oleh mana-mana individu lain tanpa keizinan dan kebenaran yang jelas daripada YouGov. Anda bersetuju untuk memberitahu YouGov dengan segera apabila anda menyedari, atau mengesyaki apa-apa penggunaan yang tidak dibenarkan terhadap maklumat log masuk anda, Profil Keahlian Panel dan/atau Akaun YouGov, atau mana-mana pelanggaran keselamatan yang lain.

2.3.5 Sekiranya berlaku akses ke Akaun YouGov anda oleh individu lain, YouGov berhak untuk membekukan akaun tersebut sehingga penyelesaian telah dicapai. YouGov berhak untuk menuntut balik apa-apa insentif yang diperoleh melalui akses oleh pengguna yang tidak dibenarkan, yang Ahli tidak boleh mengambil tindakan terhadap YouGov.

2.3.6 Ahli boleh mengakru kredit untuk Akaun YouGov mereka ("Kredit") dalam cara yang ditetapkan seperti yang diterangkan di Halaman Web YouGov, termasuk melengkapkan Proses Pendaftaran YouGov dan mengambil bahagian dalam Panel YouGov dan Aktiviti YouGov yang berkaitan yang diberikan Kredit. Jumlah Kredit yang terakru untuk penyertaan dalam Panel YouGov atau Aktiviti YouGov yang berkaitan akan diberitahu kepada Ahli melalui komunikasi yang dibenarkan.

2.3.7 Melainkan jika diberitahu secara khusus, Kredit hanya boleh diperoleh dengan mematuhi semua dan apa-apa arahan berhubung dengan mendapatkan Kredit. Kegagalan Ahli untuk mematuhi apa-apa arahan atau prosedur yang dikehendaki dengan betul boleh menyebabkan tiada Kredit diperolehi, yang Ahli tidak boleh mengambil tindakan terhadap YouGov.

2.3.8 Kredit yang diperolehi akan direkodkan dalam Akaun YouGov anda, walau bagaimanapun, Kredit tidak akan tersedia untuk penebusan sehingga Ahli telah (tertakluk kepada perenggan 2.3.9 di bawah) mencapai tahap pencapaian tertentu yang dimaklumkan kepada Ahli apabila melengkapkan Proses Pendaftaran YouGov masing-masing.

2.3.9 YouGov berhak untuk mengubah jenis Aktiviti YouGov dan Panel YouGov atau Aktiviti YouGov yang berkaitan yang Kredit boleh terakru dan untuk mengubah kekerapan jemputan ke aktiviti dan panel sedemikian. YouGov juga berhak untuk mengubah tahap Kredit yang diperlukan sebelum Kredit sedemikian boleh ditebus.

2.3.10 Kredit tidak boleh dipindahkan kepada Akaun YouGov lain dan juga tidak boleh dikumpul bersama dalam apa-apa cara dan penjualan atau pertukaran Kredit melalui sistem barter adalah dilarang sama sekali. Kredit tidak mempunyai nilai kewangan, dan tidak boleh digunakan untuk apa-apa tujuan selain daripada menebus ganjaran yang ditetapkan.

2.3.11 YouGov boleh dari masa ke masa melaras Akaun YouGov Ahli ke atas atau ke bawah sebagai respons kepada kesilapan yang Ahli akui boleh timbul atau penipuan yang disyaki, yang kami mempunyai autoriti sepenuhnya.

2.3.12 YouGov berhak untuk menamatkan mana-mana Akaun YouGov yang tidak aktif selama 6 bulan atau lebih. Yang kami maksudkan dengan ‘tidak aktif’, adalah jika Ahli tidak mengambil bahagian dalam Panel YouGov atau Aktiviti YouGov yang berkaitan dalam tempoh 6 bulan sebelumnya. YouGov akan cuba menghubungi Ahli tersebut, melalui alamat e-mel yang mereka nyatakan, jika Akaun YouGov mereka berisiko ditamatkan kerana tidak aktif. Sekiranya tiada jawapan yang memuaskan, Akaun YouGov tersebut akan ditamatkan, dan mana-mana Kredit yang terakru akan terlupus.

 

3. Pengundian hadiah

3.1 YouGov mungkin meminta anda mengambil bahagian dalam Aktiviti YouGov yang akan memasukkan anda ke dalam cabutan hadiah. Cabutan sedemikian akan dikawal oleh terma dan syarat masing-masing yang dinyatakan dan dipaparkan untuk setiap cabutan hadiah.

 

4. Pautan Rujukan

4.1 Anda mungkin boleh mendapatkan Kredit tambahan dengan merujuk rakan-rakan dan keluarga kepada panel YouGov, dengan syarat mereka menyertai dengan menggunakan Pautan Rujukan anda yang unik. Syarat-syarat yang dilampirkan untuk pemberian Kredit tambahan tersebut dijelaskan dalam bahagian Akaun di laman web. Apabila merujukkan ahli baru panel, anda bersetuju untuk tidak berpura-pura sebagai atau mendakwa mewakili YouGov dan anda tidak akan cuba memperdaya atau menipu bakal ahli untuk menggunakan Pautan Rujukan anda untuk menyertai. Anda bersetuju untuk memberi penjelasan kepada mana-mana bakal ahli yang anda rujukkan bahawa mereka akan menggunakan Pautan Rujukan unik anda dan bahawa anda akan menerima Kredit jika mereka menyertai panel YouGov melalui Pautan Rujukan anda.

 

5. Kandungan Pengguna

5.1 Penggunaan Halaman Web YouGov dan penyertaan dalam Aktiviti YouGov atau Panel YouGov mungkin membolehkan anda berinteraksi dengan, atau mengemukakan kandungan kepada, Halaman Web YouGov yang mungkin boleh dilihat oleh pengguna Halaman Web YouGov yang lain ("Kandungan Pengguna").

5.2 Anda mengakui bahawa Kandungan Pengguna yang disediakan oleh anda adalah tanggungjawab anda sepenuhnya. Ini bermakna bahawa anda, dan bukan YouGov, yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua Kandungan Pengguna yang anda muat naik, siarkan, pautkan, e-mel atau sebaliknya hantar melalui penggunaan Halaman Web YouGov oleh anda atau penyertaan anda dalam mana-mana Aktiviti YouGov atau Panel YouGov.

5.3 YouGov tidak mengawal atau menyaring terlebih dahulu Kandungan Pengguna yang disiarkan di Halaman Web dan tidak menjamin ketepatan, integriti atau kualiti Kandungan Pengguna sedemikian, dan oleh itu tidak menanggung liabiliti berkenaan dengan Kandungan Pengguna tersebut.

5.4 Anda memahami bahawa dengan menggunakan Halaman Web YouGov, anda mungkin terdedah kepada Kandungan Pengguna, dan anda bersetuju bahawa anda mesti menilai, dan menanggung, semua risiko yang berkaitan dengan penggunaan mana-mana Kandungan Pengguna, termasuk apa-apa pergantungan kepada ketepatan, kesempurnaan atau kebergunaannya. Walau apa pun yang disebut di atas, YouGov mempunyai hak mengikut budi bicara mutlak mereka untuk menolak, mengedit atau mengeluarkan mana-mana Kandungan Pengguna sedemikian, sama ada ia melanggar atau tidak melanggar Terma ini.

5.5 Berkenaan dengan semua Kandungan Pengguna yang anda memilih untuk menghantar ke Halaman Web YouGov, anda memberikan YouGov lesen bukan eksklusif yang bebas royalti, berkekalan, tak boleh dibatalkan (dengan hak untuk sublesen) bagi menggunakan, mengeluarkan semula, mengubah suai, menyesuaikan, mengedit, menerbitkan, menterjemah, menghasilkan karya terbitan daripadanya, melakukan dan memaparkan Kandungan Pengguna sedemikian (secara keseluruhan atau sebahagian) di seluruh dunia dan / atau memasukkannya ke dalam kerja-kerja lain dalam apa-apa bentuk, media atau teknologi yang diketahui kini atau yang akan dibangunkan kemudian, untuk apa-apa tujuan.

5.6 Semasa menggunakan Halaman Web YouGov dan / atau mengambil bahagian dalam Aktiviti YouGov atau Panel YouGov, anda bersetuju untuk tidak:

5.6.1 Memuat naik, menyiarkan, memautkan, e-mel atau selainnya menghantar apa-apa maklumat yang menyalahi undang-undang dalam apa-apa cara di United Kingdom, Malaysia, atau di negara anda menetap;

5.6.2 Menyamar sebagai mana-mana orang (sama ada hidup atau pun mati) atau entiti;

5.6.3 Memalsukan tajuk-tajuk atau selainnya memanipulasi identiti untuk menyembunyikan asal mana-mana kandungan yang dihantar melalui Halaman Web YouGov atau disediakan melalui penyertaan dalam Aktiviti YouGov atau Panel YouGov;

5.6.4 Memuat naik, menyiarkan, memautkan, atau sebaliknya menghantar apa-apa maklumat yang anda tidak mempunyai hak untuk menghantar;

5.6.5 Memuat naik, menyiarkan, memautkan, e-mel atau selainnya menghantar apa-apa pengiklanan, bahan promosi, "mel remeh", "surat berangkai", "e-mel pemancingan data", "skim piramid", yang tidak diminta atau tidak dibenarkan atau apa-apa bentuk pengumpanan yang lain;

5.6.6 Memuat naik, menyiarkan, memautkan, e-mel atau selainnya menghantar apa-apa bahan yang mengandungi virus perisian atau apa-apa komputer, fail atau program lain yang bertujuan untuk mengganggu, memusnahkan atau mengehadkan kefungsian mana-mana komputer, perisian atau perkakas atau peralatan telekomunikasi;

5.6.7 Mengumpul atau menyimpan data peribadi tentang individu lain; atau

5.6.8 Mencuba untuk menghantar lebih daripada satu undi bagi setiap kaji selidik atau melakukan apa-apa tindakan lain yang boleh menjejaskan kesahan apa-apa keputusan yang diperoleh melalui Aktiviti YouGov atau Panel YouGov.

 

6. Penamatan

6.1 Sekiranya anda tidak lagi ingin menjadi Ahli, sila hubungi YouGov. YouGov kemudiannya akan berhenti menghubungi anda, tertakluk kepada tempoh pentadbiran selama 30 hari. Anda dengan itu mengakui dan bersetuju bahawa jika anda menamatkan keahlian anda, anda mungkin menerima e-mel daripada YouGov selama 30 hari selepas itu. Apabila menamatkan keahlian, apa-apa Kredit yang terkumpul akan dilupuskan.

6.2 Anda bersetuju bahawa YouGov, mengikut budi bicara mutlaknya, boleh menamatkan atau menggantung Keahlian YouGov anda, atau penyertaan dalam mana-mana Aktiviti YouGov atau Panel YouGov, atau mengeluarkan atau membuang mana-mana Kandungan Pengguna, atas apa-apa sebab, termasuk, tanpa had, kerana kekurangan penggunaan, atau jika YouGov percaya yang anda telah melanggar atau bertindak secara bertentangan dengan yang tersirat atau tersurat dalam Terma ini.

6.3 Anda bersetuju bahawa sebarang penamatan akses anda kepada Aktiviti YouGov atau Panel YouGov di bawah mana-mana peruntukan Terma ini boleh dilaksanakan tanpa notis, dan mengakui dan bersetuju bahawa YouGov boleh menyahaktifkan pendaftaran anda sebagai Ahli dan/atau menghalang akses kepada Aktiviti YouGov dan Panel YouGov. Selanjutnya, anda bersetuju bahawa YouGov tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang penamatan akses anda kepada Aktiviti YouGov atau Panel YouGov.

6.4 YouGov berhak untuk menamatkan Panel YouGov, atau Halaman Web YouGov pada bila-bila masa. Dalam kes sedemikian dan melainkan dinyatakan sebaliknya, tiada Kredit Akaun YouGov yang boleh ditebus oleh mana-mana ahli kecuali mereka yang telah mencapai tahap pencapaian yang dirujuk dalam bahagian 3.3.8 di atas. YouGov akan berusaha untuk memaklumkan tempoh penamatan kepada semua Ahli, walau bagaimanapun, YouGov tidak akan bertanggungjawab terhadap kegagalan untuk memberitahu mana-mana Ahli tidak kira sebabnya.

 

7. Indemniti

7.1 Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi dan sentiasa menanggung rugi YouGov, pengganti dan pemegang serah haknya dan setiap pengarah, pegawai, pekerja dan ejen masing-masing daripada dan terhadap sebarang dan semua liabiliti, kerosakan, kerugian, tuntutan (termasuk yuran guaman yang munasabah) yang disebabkan dalam apa jua cara oleh penggunaan Halaman Web YouGov oleh anda (termasuk penyediaan Kandungan Pengguna) atau penyertaan anda dalam Aktiviti YouGov atau Panel YouGov atau akibat daripada apa-apa pelanggaran Perjanjian ini sama ada pelanggaran sedemikian dilakukan oleh anda atau oleh mana-mana orang lain melalui Profil Keahlian Panel atau Akaun YouGov anda.

 

8. Laman Web Pihak Ketiga

8.1 Pautan yang termasuk dalam Halaman Web YouGov mungkin membenarkan anda meninggalkan Halaman Web YouGov dan masuk ke dalam laman(-laman) web lain ("Laman(-laman) Terpaut"). Laman Terpaut bukan di bawah kawalan YouGov dan YouGov tidak bertanggungjawab dan juga tidak akan bertanggungjawab terhadap kandungan mana-mana Laman Terpaut atau mana-mana pautan yang terkandung dalam laman terpaut atau apa-apa perubahan atau kemas kini kepada laman sedemikian. YouGov tidak bertanggungjawab terhadap siaran web atau apa-apa bentuk penghantaran lain yang diterima daripada mana-mana Laman Terpaut. YouGov hanya menyediakan pautan ini kepada anda sebagai satu kemudahan dan pemasukan mana-mana pautan tidak menandakan pengendorsan oleh YouGov bagi laman tersebut atau apa-apa perkaitan dengan pengendali mereka.

 

9. Harta Intelek

9.1 Semua halaman dan kandungan dalam Halaman Web YouGov, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, teks, grafik, audio, video, fotografi, perisian, rekaan, kaji selidik, logo atau bahan lain (“Bahan”) ialah harta intelek, atau dibenarkan untuk kegunaan oleh, YouGov dan pemberi lesen, rakan niaga dan sekutunya, termasuk semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan, hak cipta, paten, hak pangkalan data dan rahsia perdagangan yang terkandung di sini. Penyusunan, pengaturan dan paparan kandungan tersebut dan juga semua perisian dan rekaan yang digunakan pada dan berkaitan dengan Halaman Web YouGov ialah harta eksklusif YouGov. Melainkan dibenarkan dengan jelas dalam terma dan syarat ini, anda tidak boleh mengubah suai,menyalin, mengeluarkan semula, mencipta karya terbitan, menerbitkan semula, memaparkan, memuat naik, menyiarkan, menghantar, mengedarkan atau menggunakan dalam apa- apa cara kandungan yang terdapat di laman ini tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada YouGov.

 

10. Umum

10.1 Semua notis yang diberikan oleh YouGov kepada Ahli akan dihantar ke alamat e-mel mereka yang ditetapkan yang diberikan oleh mereka semasa Proses Pendaftaran YouGov.

10.2 Terma ini dan Dasar Privasi dan Dasar Kuki kami membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan YouGov dan menggantikan mana-mana perjanjian, pengaturan, pernyataan dan pemahaman terdahulu antara YouGov dan anda.

10.3 Penepian oleh YouGov bagi apa-apa pelanggaran oleh anda terhadap mana-mana peruntukan Terma ini atau persetujuan YouGov terhadap apa-apa tindakan (sama ada penugasan atau peninggalan) yang jika tidak kerana persetujuan sedemikian akan menjadi pelanggaran yang disebut sebelumnya tidak akan membentuk penepian umum bagi peruntukan sedemikian atau apa-apa tindakan kemudiannya yang bertentangan dengannya.

10.4 Seseorang yang bukan pihak kepada Terma ini tidak akan mempunyai hak di bawah Terma ini. Bagi mengelakkan keraguan, mana-mana undang-undang dalam mana-mana bidang kuasa berkaitan yang memberi hak kepada pihak ketiga dengan ini dikecualikan.

10.5 Terma ini akan dikawal oleh undang-undang England dan Wales dan anda bersetuju untuk berserah kepada bidang kuasa tidak eksklusif mahkamah Inggeris.

 

11. Bahasa

11.1 Terma ini telah digubal dalam bahasa Inggeris. Sekiranya terdapat apa-apa percanggahan antara versi Bahasa Inggeris Terma ini dan apa-apa terjemahannya, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Berkuat kuasa: 1 Juni 2016