Terma dan Syarat Penggunaan


Keahlian Panel YouGov - Terma dan Syarat

Selamat datang ke YouGov.  Laman web (laman web) my.yougov.com  dan aplikasi mudah alih YouGov kini boleh didapati di e-kedai Apple AppStore dan Google Play (“Apl”) dimiliki, dikendalikan dan disediakan oleh YouGov Malaysia Sdn. Bhd (dengan nombor syarikat 1161060X dan pejabat berdaftarnya terletak di Level 23-1, Premier Suite, One Mont Kiara, No. 1 Jalan Kiara, Mont Kiara, Kuala Lumper 50480) (dirujuk sebagai "YouGov", “kami” atau “kita”).

Penggunaan Laman Web dan Aplikasi, termasuk halaman tinjauan dan kandungan yang anda mungkin dihalakan (bersama-sama "Laman Web YouGov") dan keahlian panel penyelidikan pengguna adalah ditubuhkan dan ditadbir oleh YouGov ("Panel YouGov") dan penyertaan dalam mana-mana aktiviti penyelidikan YouGov seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi dan Kuki (" Aktiviti YouGov") kami ditadbir oleh terma dan syarat penggunaan ini ("Terma").

Sila lihat Dasar Privasi dan Kuki kami untuk memahami cara dan sebab kami mengumpul data peribadi anda, dengan siapa kami berkongsinya dan hak dan pilihan anda terhadap data tersebut.

1. Memaklumkan penerimaan dan penerimaan

1.1.         Dengan menanda 'Saya setuju' semasa proses mendaftar penyertaan anda sebagai ahli Panel YouGov ("Ahli"), atau dengan menyertai dalam Aktiviti YouGov atau dengan hanya mengakses dan menggunakan Laman Web YouGov, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma-terma ini. Sekiranya anda tidak mahu menerima Terma-terma ini, anda mesti keluar Laman Web YouGov dengan segera dan/atau hentikan penyertaan dalam Panel YouGov atau Aktiviti YouGov.

1.2.         YouGov berhak dari semasa ke semasa, mengubah atau meminda Terma-terma ini atau mana-mana bahagiannya. Penggunaan berterusan anda pada Laman Web YouGov atau penyertaan berterusan dalam Panel YouGov atau Aktiviti YouGov sebaik sahaja perubahan itu berkuat kuasa, hendaklah menjadi pengakuan afirmatif bagi sebarang pengubahsuaian dan perjanjian berterusan anda untuk terikat dengan Terma-terma yang diubah suai.

 

2. Terma-terma penyertaan

2.1.         Proses Pendaftaran YouGov untuk Ahli Panel YouGov

2.1.1.         Untuk menjadi Ahli dan mengambil bahagian dalam Panel YouGov, anda perlu mendaftar dengan YouGov dan mencipta Profil Keahlian Panel selepas proses pendaftaran yang dinyatakan di bawah ("Proses Pendaftaran YouGov").

2.1.2.         Bakal Ahli mesti melengkapkan borang pendaftaran YouGov setiap kali mereka ingin menyertai Panel YouGov. Borang pendaftaran termasuk:

2.1.2.1.      Borang pendaftaran boleh didapati di Laman Web dan Aplikasi, tetapi juga termasuk borang pendaftaran yang dihoskan di laman web pihak ketiga;

2.1.2.2.      Borang pendaftaran yang dihoskan oleh YouGov dan diakses melalui laman web pihak ketiga; dan

2.1.2.3.      Borang pendaftaran diakses melalui pautan dalam e-mel yang dihantar kepada anda oleh pihak ketiga, atau oleh YouGov yang telah menerima kebenaran anda untuk menerima e-mel itu daripada sumber-sumber ini.

2.1.3.         Semasa setiap Proses Pendaftaran YouGov, bakal Ahli akan dimaklumkan tentang apa-apa terma tambahan sebagai tambahan kepada Terma-terma ini yang terpakai bagi keahlian Panel YouGov masing-masing.

2.1.4.         Anda perlu berusia 18 tahun ke atas untuk menyertai Panel YouGov. 

2.2.         Maklumat yang anda berikan kepada kami

2.2.1.         Sebagai balasan kepada YouGov yang memberikan anda akses kepada Laman Web YouGov dan/atau keupayaan untuk menyertai Panel YouGov atau Aktiviti YouGov, anda bersetuju untuk:

2.2.1.1.      Memberikan maklumat yang benar, tepat, terkini dan lengkap tentang diri anda seperti yang diminta oleh Proses Pendaftaran YouGov;

2.2.1.2.      Mengekalkan dan segera mengemas kini butiran keahlian peribadi anda termasuk Profil Keahlian Panel (ditakrifkan di bawah) untuk memastikannya benar, tepat, terkini dan lengkap; dan

2.2.1.3.      Berikan maklumat yang benar, tepat, terkini dan lengkap mengenai diri anda seperti yang diminta oleh YouGov semasa menyertai dalam Panel YouGov atau Aktiviti YouGov.

2.2.2.         Sekiranya anda memberi mana-mana maklumat yang tidak benar, tidak tepat, tidak semasa, tidak lengkap atau tidak konsisten dengan jawapan yang terdahulu kepada soalan yang sama, atau YouGov mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa maklumat tersebut tidak benar, tidak tepat, tidak semasa atau tidak lengkap, YouGov mempunyai hak untuk menggantung atau menamatkan akses semasa anda, penggunaan, dan/atau penyertaan dalam Panel YouGov atau Aktiviti YouGov. Sebagai contoh, jika dalam penilaian munasabah YouGov bahawa penyertaan anda dalam Aktiviti YouGov terus menunjukkan lokasi kediaman yang berbeza dengan yang anda berikan semasa Proses Pendaftaran YouGov, kami berhak untuk menggantung atau menamatkan keahlian anda atau penyertaan anda dalam Panel YouGov. Ini adalah tertakluk kepada hak anda untuk enggan menjawab mana-mana kaji selidik atau permintaan maklumat Panel atau YouGov.

2.3.         Profil Keahlian Panel Anda dan Akaun YouGov

2.3.1.         Setelah menyelesaikan Proses Pendaftaran YouGov, Ahli akan diberikan profil ("Profil Keahlian Panel") dan akaun ("Akaun YouGov") untuk Panel YouGov dan Aktiviti YouGov yang mana Mata (seperti yang ditakrifkan di bawah) diberikan.

2.3.2.         Hanya satu Profil Keahlian Panel dibenarkan bagi setiap Ahli untuk Panel YouGov dan hanya satu Akaun YouGov dibenarkan setiap Ahli untuk Panel YouGov yang diberikan Mata. Mana-mana Ahli yang didapati memiliki beberapa Profil Keahlian Panel dan/atau Akaun YouGov mungkin menyebabkan profil utama dan mana-mana Profil Keahlian Panel sekunder dan/atau Akaun YouGov dihapuskan. Mata yang diperoleh melalui Akaun sekunder YouGov tidak boleh dipindahkan. YouGov boleh meminta bukti identiti sekiranya terdapat pertikaian.

2.3.3.         Alamat e-mel yang unik mesti digunakan oleh setiap Ahli. (Contohnya, ini bermakna setiap ahli keluarga tidak boleh mempunyai akaun yang menggunakan alamat e-mel yang dikongsi tetapi setiap seorang mesti mempunyai akaun yang berasingan dengan alamat e-mel yang berasingan.)

2.3.4.         Setiap Profil Keahlian Panel dan Akaun YouGov hanya boleh diakses oleh Ahli individu, dan tidak boleh diakses oleh mana-mana individu lain tanpa keizinan yang jelas dan kebenaran oleh YouGov. Anda bersetuju untuk memberitahu YouGov dengan segera apabila anda menyedari, atau mengesyaki apa-apa penggunaan yang tidak dibenarkan terhadap maklumat log masuk anda, Profil Keahlian Panel dan/atau Akaun YouGov, atau mana-mana pelanggaran keselamatan yang lain.

2.3.5.         Sekiranya individu lain mengakses ke Akaun YouGov anda, YouGov berhak untuk menggantung akaun dan/atau individu lain itu sehingga resolusi telah dicapai. YouGov berhak untuk menuntut semula sebarang Mata atau insentif lain yang diperoleh oleh akses pengguna yang tidak dibenarkan.

2.3.6.         Ahli-ahli boleh mendapatkan mata untuk Akaun YouGov mereka ("Mata") dalam cara yang diperincikan dalam Laman Web YouGov, termasuk untuk melengkapkan Proses Pendaftaran YouGov dan untuk menyertai Panel YouGov dan Aktiviti YouGov yang berkaitan yang diberikan Mata. Jumlah Mata yang boleh diperoleh untuk penyertaan dalam Panel YouGov atau Aktiviti YouGov yang berkaitan akan dimaklumkan kepada Ahli melalui komunikasi yang dibenarkan.

2.3.7.         Kecuali jika dinyatakan secara khusus, Mata hanya boleh diperoleh dengan mengikuti semua dan sebarang arahan mengenai mendapatkan Mata. Kegagalan Ahli untuk mengikuti dengan betul apa-apa arahan atau prosedur yang dikehendaki boleh menyebabkan Mata tidak diperoleh.

2.3.8.         Mata yang diperoleh akan direkodkan dalam Akaun YouGov anda, namun tiada mata yang diperoleh tersedia untuk penebusan sehingga Ahli telah (tertakluk kepada perenggan 2.3.9 di bawah) mencapai tahap pemenuhan tertentu yang diiklankan, bersama-sama dengan perincian ganjaran yang boleh didapati, di bahagian Akaun di Laman Web. Sekiranya YouGov telah menggantung atau menamatkan Akaun YouGov anda untuk mana-mana sebab yang digariskan dalam Terma ini, tiada Mata yang telah anda peroleh boleh ditebus.

2.3.9.         YouGov berhak untuk menukar jenis-jenis Aktiviti YouGov dan Panel YouGov atau aktiviti YouGov yang berkaitan yang Ahli mungkin layak mendapatkan Mata dan untuk mengubah kekerapan jemputan ke aktiviti tersebut. YouGov juga berhak untuk mengubah tahap Mata yang diperlukan sebelum Mata tersebut boleh ditebus.

2.3.10.     Mata tidak boleh dipindahkan ke lain-lain Akaun YouGov atau dikumpulkan bersama dalam apa jua cara dan penjualan atau barter Mata dilarang sama sekali. Mata tidak mempunyai nilai wang, dan tidak boleh digunakan untuk sebarang tujuan selain menebus ganjaran yang ditetapkan.

2.3.11.     Dari masa ke semasa YouGov boleh melaraskan akaun YouGov ahli ke atas atau ke bawah sebagai respons kepada ralat yang ahli akui mungkin timbul atau disyaki penipuan, yang mana kami mempunyai kuasa penuh.

2.3.12.     YouGov berhak menamatkan sebarang akaun YouGov yang tidak aktif selama tempoh 12 bulan atau lebih. 'Tidak aktif' ertinya, ahli tidak mengambil bahagian dalam Panel YouGov atau mana-mana Aktiviti YouGov yang berkaitan dalam tempoh 12 bulan sebelumnya. YouGov akan cuba menghubungi Ahli tersebut, melalui alamat e-mel yang mereka nyatakan, jika Akaun YouGov mereka berisiko ditamatkan kerana tidak aktif. Dalam ketiadaan respons yang memuaskan, akaun YouGov akan ditamatkan dan sebarang mata ganjaran yang tidak digunakan akan ditarik balik.

2.4.         Jemputan tinjauan

2.4.1.         Anda mengakui bahawa:

2.4.1.1          Jika anda mendaftar ke YouGov Panel, adalah penting bagi penyertaan anda bahawa kami dapat menghantar e-mel dan pemberitahuan yang menjemput anda untuk menyertai tinjauan bagi projek-projek penyelidikan, sama ada melalui Laman web atau aplikasi atau secara peribadi; dan

2.4.1.2          Jika anda ingin menghentikan penerimaan e-mel dan notis sedemikian, anda boleh menamatkan keahlian anda selaras dengan perenggan 6.1 Terma-terma ini.

 

3. Undian Hadiah

3.1.         YouGov mungkin meminta anda untuk mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti YouGov yang akan memasukkan anda ke cabutan hadiah atau boleh membenarkan anda untuk menggunakan Mata anda untuk memasuki cabutan hadiah. Cabutan sedemikian akan dikawal oleh terma dan syarat masing-masing yang dinyatakan dan dipaparkan untuk setiap cabutan hadiah.

 

4. Pautan Rujukan

4.1.         Anda mungkin boleh mendapat mata tambahan dengan merujuk rakan-rakan dan keluarga ke Panel YouGov, dengan syarat mereka menyertai menggunakan link unik yang kami sediakan kepada anda untuk membuat rujukan (“Pautan Rujukan”). Syarat-syarat yang dilampirkan kepada pemberian Mata tambahan itu akan diterangkan dalam bahagian Akaun di Laman web dan Aplikasi. Apabila merujuk Ahli-ahli panel baru, anda bersetuju untuk tidak bertindak atau mendakwa mewakili YouGov dan anda tidak akan cuba untuk mengelirukan atau menipu ahli-ahli yang akan menggunakan pautan Rujukan anda untuk menyertai. Anda bersetuju untuk menjelaskan kepada mana-mana bakal Ahli yang anda rujuk bahawa mereka akan menggunakan Pautan Rujukan yang unik dan anda akan menerima Mata jika mereka menyertai panel YouGov melalui Pautan Rujukan anda.

 

5. Kandungan Pengguna

5.1.         Penggunaan Laman Web YouGov dan penyertaan dalam Aktiviti YouGov atau Panel YouGov mungkin melibatkan anda menyerahkan respons tinjauan dan kandungan lain kepada kami ("Kandungan Pengguna") yang mungkin dapat dilihat oleh pengguna lain dalam Laman Web YouGov.

5.2.         Anda mengakui bahawa Kandungan Pengguna yang disediakan oleh anda adalah tanggungjawab anda. Ini bermakna bahawa anda, dan bukan YouGov, bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua Kandungan Pengguna yang anda muat naik, siarkan, paut, e-mel atau hantar melalui penggunaan Laman Web YouGov atau penyertaan anda dalam mana-mana Aktiviti YouGov atau Panel YouGov.

5.3.         YouGov tidak mengawal atau pra saring Kandungan Pengguna yang dipaparkan di Laman Web YouGov dan tidak menjamin ketepatan, integriti atau kualiti Kandungan Pengguna itu, dan oleh itu tidak bertanggungjawab berkenaan dengan Kandungan Pengguna.

5.4.         Anda memahami bahawa dengan menggunakan Laman Web YouGov, anda mungkin terdedah kepada Kandungan Pengguna, dan anda bersetuju bahawa anda harus menilai, dan menanggung, semua risiko yang berkaitan dengan penggunaan apa-apa Kandungan Pengguna, termasuk pergantungan ketepatan, kelengkapan, atau kegunaan. Tanpa mengambil kira yang terdahulu, YouGov berhak atas budi bicara mutlaknya untuk menolak, menyunting, mengalihkan atau memadam apa-apa Kandungan Pengguna tersebut, sama ada atau tidak kandungan tersebut melanggar Terma-terma ini.

5.5.         Berkenaan dengan semua Kandungan Pengguna yang anda pilih untuk hantar kepada kami (termasuk Kandungan Pengguna yang anda siarkan di Laman Web YouGov), anda memberikan YouGov lesen bebas royalti, kekal, tidak boleh ditarik balik dan tidak eksklusif (dengan hak untuk menerbitkan semula) untuk menggunakan, mengeluarkan, mengubah, menyesuaikan, menyunting, menerbitkan, menterjemah, membuat karya terbitan daripada, mengeksploit, melaksanakan dan memaparkan Kandungan Pengguna sedemikian (keseluruhan atau sebahagian) di seluruh dunia dan/atau memasukkannya dalam karya lain dalam sebarang bentuk, media atau teknologi yang diketahui kini atau yang akan dihasilkan kemudian, untuk apa-apa tujuan.

5.6.         Semasa menggunakan Laman Web YouGov dan/atau menyertai Aktiviti YouGov atau Panel YouGov, anda bersetuju untuk tidak:

5.6.1.         Memuat naik, menyiarkan, memautkan, e-mel atau menghantar apa-apa maklumat yang menyalahi undang-undang dalam mana-mana cara di Amerika Syarikat, atau di Negeri atau negara anda menetap;

5.6.2    Memuat naik, menyiarkan, memautkan, e-mel atau menghantar apa-apa maklumat yang memfitnah, menyalahgunakan, memfitnah, mengancam, mengganggu, lucah, diskriminasi, yang mungkin menyebabkan kesusahan, yang bertujuan untuk menghasut kebencian atau sebaliknya menimbulkan rasa jelik seperti yang ditentukan oleh kami mengikut budi bicara mutlak kami;

5.6.3.         Menyamar sebagai mana-mana orang (sama ada hidup atau mati) atau entiti;

5.6.4.         Memalsukan tajuk atau memanipulasi identiti untuk menyembunyikan asal mana-mana kandungan yang dihantar melalui Laman Web YouGov atau diberikan melalui penyertaan dalam Aktiviti YouGov atau Panel YouGov;

5.6.5.         Memuat naik, menyiarkan, memautkan, atau sebaliknya menghantar sebarang maklumat yang anda tidak mempunyai hak untuk hantar;

5.6.6.         Memuat naik, menyiarkan, memautkan, e-mel atau menghantar apa-apa pengiklanan yang tidak diminta atau tidak sah, bahan promosi, "mel remeh", "surat berantai", "e-mel memancing data", "skim piramid", atau apa-apa bentuk permintaan lain;

5.6.7.         Memuat naik, pos, pautan, e-mel atau sebaliknya menghantar apa-apa bahan yang mengandungi virus perisian atau mana-mana komputer lain, fail atau program yang direka untuk mengganggu, memusnahkan atau mengehadkan fungsi sebarang perisian atau perkakasan komputer atau peralatan telekomunikasi;

5.6.8.         Mengumpul atau menyimpan data peribadi tentang individu lain; atau

5.6.9.         Cuba untuk mengemukakan lebih daripada satu undian bagi setiap tinjauan atau melakukan apa-apa tindakan lain yang mungkin menjejaskan kesahan apa-apa hasil yang diperoleh melalui mana-mana Aktiviti YouGov atau Panel YouGov.

 

6. Menamatkan keahlian anda

6.1.         Jika anda sudah tidak mahu menjadi Ahli, sila hubungi YouGov. YouGov akan menamatkan akaun anda dan berhenti menghubungi anda dalam masa 7 hari setelah menerima notis daripada anda yang menyatakan anda ingin menamatkan keahlian anda. Oleh itu anda mengakui dan bersetuju bahawa jika anda menamatkan keahlian anda, anda boleh menerima e-mel dari YouGov untuk tempoh 7 hari selepas tarikh notis anda. Sekiranya anda membuat keputusan untuk menamatkan dengan menggunakan pilihan 'Batalkan' pada halaman Akaun YouGov anda, anda akan mengekalkan Mata yang diperoleh sebelum ini, anda akan menerima e-mel dan pemberitahuan daripada YouGov dan anda tidak dapat menyertai Panel YouGov atau dalam sebarang Aktiviti YouGov melainkan dan sehingga anda mengaktifkan semula Akaun YouGov anda. Sekiranya anda memohon penghapusan Akaun YouGov anda, anda akan kehilangan semua Mata yang sebelum ini diperoleh dan tidak dapat mengaktifkan semula Akaun YouGov anda.  Kami akan memadamkan semua rekod seperti yang diminta kecuali setakat undang-undang tempatan memerlukan pengekalan data tertentu berkaitan dengan keperluan pengekalan rekod perniagaan.

6.2.         Anda bersetuju bahawa YouGov, menurut budi bicara mutlaknya, boleh menamatkan atau menangguhkan Keahlian YouGov anda, atau penyertaan dalam mana-mana Aktiviti YouGov atau Panel YouGov, atau mengeluarkan atau membuang mana-mana Kandungan Pengguna, untuk apa-apa sebab, termasuk, tanpa had, kerana kekurangan penggunaan, atau jika YouGov percaya bahawa anda telah melanggar atau bertindak tidak konsisten dengan tafsiran harfiah atau maksud Terma ini.

6.3.         Anda bersetuju bahawa YouGov boleh menamatkan akses anda kepada Aktiviti YouGov atau Panel YouGov di bawah peruntukan Terma ini tanpa notis, dan mengakui dan bersetuju bahawa YouGov boleh dengan segera menyahaktifkan pendaftaran anda sebagai ahli dan/atau menyekat akses kepada Aktiviti YouGov dan Panel YouGov. Selanjutnya, anda bersetuju bahawa YouGov tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga bagi sebarang penamatan akses anda kepada Aktiviti YouGov atau Panel YouGov.

6.4.         YouGov berhak untuk menamatkan Panel YouGov, atau Laman Web YouGov pada bila-bila masa. Dalam kes sedemikian dan melainkan dinyatakan sebaliknya, tiada Mata Akaun Anda akan ditebus oleh mana-mana Ahli.

 

7. Tanggungjawab anda untuk membayar balik kepada kami

7.1.         Anda dengan ini bersetuju untuk membayar sepenuhnya kepada YouGov dan para pengarah, pegawai, pekerja dan ejennya dari dan terhadap sebarang dan semua liabiliti, ganti rugi, kerugian, tuntutan (termasuk yuran guaman yang munasabah) setiap daripada mereka mengalami atau menanggung berpunca dari apa jua cara akibat penggunaan anda terhadap Laman Web YouGov, peruntukan Kandungan Pengguna atau penyertaan anda dalam Aktiviti YouGov atau Panel YouGov atau akibat daripada apa-apa pelanggaran Terma ini sama ada pelanggaran itu dijalankan oleh anda atau mana-mana orang lain melalui Profil Panel Keahlian atau Akaun YouGov anda akibat daripada kecuaian anda.

 

8. Laman web pihak ketiga

8.1.         Pautan yang dimasukkan dalam Laman Web YouGov boleh membiarkan anda meninggalkan Laman Web YouGov dan masuk ke laman web lain ("Tapak Berkaitan"). Laman Terpaut bukan di bawah kawalan YouGov dan YouGov tidak bertanggungjawab dan juga tidak akan bertanggungjawab terhadap kandungan mana-mana Laman Terpaut atau mana-mana pautan yang terkandung dalam laman terpaut atau apa-apa perubahan atau kemas kini kepada laman sedemikian. YouGov tidak bertanggungjawab terhadap siaran web atau apa-apa bentuk penghantaran lain yang diterima daripada mana-mana Laman Terpaut. YouGov hanya menyediakan pautan ini kepada anda sebagai satu kemudahan dan pemasukan mana-mana pautan tidak menandakan pengendorsan oleh YouGov bagi laman tersebut atau apa-apa perkaitan dengan pengendali mereka.

 

9. Harta intelek

9.1.         Laman Web dan Aplikasi dan semua halaman dan kandungan dalam Laman Web YouGov, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, teks, grafik, audio, video, gambar, perisian, ciptaan, tinjauan, logo atau bahan lain (“Bahan”) merupakan harta intelek, atau dibenarkan untuk digunakan oleh, YouGov dan pemberi lesennya, rakan niaga dan sekutu, termasuk semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan, hak cipta, paten, hak pangkalan data dan rahsia perdagangan yang terkandung di dalamnya. Penyusunan, pengaturan dan paparan kandungan tersebut dan juga semua perisian dan rekaan yang digunakan pada dan berkaitan dengan Halaman Web YouGov ialah harta eksklusif YouGov. Kecuali sebagaimana yang dibenarkan dengan nyata dalam Terma ini, anda tidak boleh mengubah, menyalin, mengeluarkan semula, membuat karya terbitan, menerbitkan semula, memaparkan, memuat naik, menyiarkan, menghantar, mengedar atau digunakan dalam mana-mana bagi kandungan yang terdapat di Laman Web atau Apl tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada YouGov.

 

10. Terma-terma penting yang lain

10.1.     Notis yang berkaitan dengan Terma ini. Semua notis yang diberikan oleh YouGov kepada Ahli akan dihantar ke alamat e-mel mereka yang ditetapkan yang diberikan oleh mereka semasa Proses Pendaftaran YouGov.

10.2    Jika mahkamah mendapati sebahagian daripada Terma-terma ini menyalahi undang-undang atau sebaliknya tidak sah, yang lain akan terus berkuat kuasa. Setiap perenggan dari Terma-terma ini beroperasi secara berasingan. Jika mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa yang berkaitan memutuskan bahawa mana-mana daripadanya menyalahi undang-undang, perenggan yang selebihnya akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

10.3    Pergantungan kepada Terma-terma ini.  Kami berhasrat untuk bergantung kepada Terma-terma bertulis ini dan apa-apa dokumen yang disebut dengan jelas di dalamnya berhubung dengan perkara perjanjian apa-apa antara kita.  Kami dan anda akan terikat secara sah oleh Terma-terma ini.

10.4    Peristiwa atau keadaan di luar kawalan munasabah kami.  Jika kami dihalang atau lewat daripada mematuhi tanggungjawab kami di bawah Terma ini dengan apa sahaja yang anda (atau sesiapa yang bertindak bagi pihak anda) lakukan atau gagal lakukan atau akibat perkara atau keadaan yang di luar kawalan munasabah kami, ketidakupayaan kami atau kelewatan dalam melaksanakan tanggungjawab kami akan tidak dianggap melanggar Terma-terma ini. Contoh peristiwa-peristiwa dan keadaan itu termasuk kebakaran, banjir dan bencana alam lain, mogok, pertikaian perdagangan, dihalang keluar, sekatan import atau eksport, rusuhan, kemalangan, gangguan kepada bekalan tenaga, kekecohan awam, tindakan keganasan atau peperangan.

10.5    Rujukan kepada 'termasuk' dan ungkapan lain yang serupa.  Dalam Terma ini, kata-kata yang muncul selepas ungkapan 'termasuk', 'terangkum', 'lain', 'misalnya', 'seperti' atau 'khususnya' (atau ungkapan yang serupa) tidak akan membatasi makna perkataan muncul sebelum ungkapan itu.

10.6    Kami boleh memindahkan Perjanjian ini kepada orang lain. Kami boleh memindahkan hak dan kewajipan kami di bawah Terma-terma ini kepada organisasi lain. Kami akan menggunakan usaha yang berpatutan secara komersial untuk menghubungi anda untuk memberitahu anda mengenai pemindahan tersebut. Jika anda tidak berpuas hati dengan pemindahan itu, anda boleh menghubungi kami untuk menamatkan keahlian anda dalam tempoh 14 hari dari tarikh kami memberitahu anda tentang pemindahan.

10.7    Anda memerlukan persetujuan kami untuk memindahkan hak anda kepada orang lain.  Anda hanya boleh memindahkan hak atau kewajipan anda di bawah terma ini kepada orang lain jika kami bersetuju dengan ini secara bertulis.

10.8    Tiada orang lain yang mempunyai apa-apa hak di bawah Terma-terma ini. Perjanjian yang dibuat di bawah Terma-terma ini adalah antara anda dan kami. Tiada orang lain yang mempunyai hak untuk menguatkuasakan mana-mana termanya. Tiada mana-mana pihak perlu mendapatkan persetujuan mana-mana orang lain untuk menamatkan perjanjian di antara kita atau membuat apa-apa perubahan kepada Terma-terma ini.

10.9    Bahasa.  Terma-terma ini boleh dikemukakan kepada anda dalam lebih daripada satu bahasa. Tetapi, versi bahasa Inggeris  dari Terma-terma ini akan diguna pakai.  Apa-apa perjanjian antara kita akan disimpulkan dalam bahasa Inggeris.

10.10  Walaupun kami melambatkan dalam menguatkuasakan kontrak, kami masih boleh menguatkuasakan kemudian. Jika kami tidak mendesak dengan serta-merta bahawa anda melakukan apa-apa yang anda perlu lakukan di bawah Terma-terma ini, atau jika kami menangguhkan mengambil langkah-langkah terhadap anda berkenaan dengan anda melanggar Kontrak, itu tidak bermakna bahawa anda tidak perlu melakukan perkara-perkara itu dan ia tidak akan menghalang kami mengambil langkah-langkah terhadap anda di kemudian hari.

10.11  Undang-undang yang terpakai bagi Terma ini, di mana anda boleh membawa prosiding undang-undang dan tindakan kelas pengecualian.

Perjanjian ini ditadbir oleh dan akan ditafsirkan menurut undang-undang Malaysia, tempat utama perniagaan YouGov, tanpa memberi kesan kepada sebarang prinsip konflik undang-undang. Anda bersetuju untuk membawa sebarang tuntutan terhadap YouGov, secara eksklusif di mahkamah Malaysia. Melainkan anda dan juga YouGov bersetuju, tiada penimbang tara atau hakim boleh menyatukan lebih daripada satu tuntutan orang atau sebaliknya memimpin mana-mana bentuk perwakilan atau prosiding kelas.


Berkuat kuasa: 22 April 2019

Dasar Privasi


Kemas kini terakhir: 22 April 2019

Notis privasi dan kuki YouGov

YouGov ialah pengguna beretika bagi data peribadi. Tanpa kepercayaan semua orang yang menjawab soalan kami, kami tidak dapat menghasilkan penyelidikan yang membantu pelanggan kami membuat keputusan yang lebih baik. Keselamatan data peribadi anda juga penting bagi kami.

Kami berusaha untuk menjadikan notis privasi dan kuki yang berikut mudah dibaca yang mungkin. Jika apa-apa di sini tidak jelas, sila hubungi kami di dataprotection@yougov.com, dan kami akan berbesar hati untuk menjelaskannya.

Apakah cakupan notis ini

Sebagai sebuah organisasi yang bergantung pada penggunaan data peribadi, YouGov bertanggungjawab menggunakan data anda dengan cara yang bertanggungjawab dan selamat, dan itu bermula dengan jelas memberitahu anda bagaimana kami mengumpul, menggunakan dan melindungi data peribadi anda.  Notis privasi dan kuki ini menerangkan:

 • Jenis data peribadi yang kami mungkin kumpul daripada anda;
 • Cara dan sebab kami mengumpul dan menggunakan data peribadi anda;
 • Sebab kami mungkin berkongsi data peribadi dalam YouGov dan dengan organisasi lain; dan
 • Hak dan pilihan yang anda ada yang berkaitan dengan data peribadi anda.

YouGov terdiri daripada beberapa syarikat, masing-masing secara berasingan mengawal data yang diberikan kepadanya oleh ahli panel kami dan orang-orang selainnya yang mengambil bahagian dalam kaji selidik atau melayari laman web kami (“pengguna”).  Sekiranya anda seorang pengguna atau ahli panel yang berdaftar di Malaysia, YouGov Malaysia Sdn. Bhd. (dirujuk sebagai “kami” atau “YouGov”) adalah pengawal data peribadi anda. Ini bermakna kami memilih mengapa dan cara data itu diproses.  Kami terletak di Level 23-1, Premier Suite, One Mont Kiara, No. 1 Jalan Kiara, Mont Kiara, Kuala Lumpur 50480, Malaysia.

Data peribadi yang kami kumpulkan

Dalam bahagian ini, kami menerangkan tentang data peribadi yang kami kumpulkan apabila anda menjadi ahli YouGov, menggunakan laman web kami dan mengambil bahagian dalam tinjauan, serta data yang kami kumpul dari sumber lain

 

Data yang kami kumpulkan daripada anda

Apabila anda berinteraksi dengan laman web kami atau menyertai kaji selidik YouGov, anda memberikan kami data yang memberi kuasa kepada perniagaan kami.  Walaupun terdapat data tertentu yang perlu anda berikan bagi menggunakan beberapa perkhidmatan kami, seperti butiran akaun apabila anda menyertai YouGov, anda juga mengawal berapa banyak data yang anda kongsi dengan kami.  Sama ada anda hanya mahu melengkapkan tinjauan tertentu, atau kesemuanya - ia pilihan anda.

Kami hanya akan mengekalkan data peribadi anda selagi kami perlu untuk memenuhi kegunaan yang kami terangkan dalam notis ini (melainkan anda meminta kami memadamkan data anda, yang dijelaskan di dalam bahagian tentang hak anda).  Sila ambil perhatian bahawa kami boleh memindahkan maklumat anda ke mana-mana di dalam Malaysia, dan memindahkannya ke syarikat-syarikat kumpulan dan penyedia perkhidmatan yang terletak di negara-negara lain.

Sila ambil perhatian bahawa menolak untuk memberikan maklumat tertentu boleh mempengaruhi keupayaan anda menyertai YouGov dan mengambil bahagian dalam tinjauan, dan dengan meminta kami memadam data peribadi anda, anda sudah tidak dapat mengambil bahagian dalam tinjauan.

Apabila anda mendaftar dengan YouGov, kami kumpulkan:

 • Butir-butir hubungan seperti nama anda, alamat e-mel dan pos
 • Data demografi, seperti umur, jantina, dan maklumat ekonomi dan isi rumah umum
 • Butiran log masuk akaun anda, yang merupakan alamat e-mel anda dan kata laluan yang telah anda pilih
 • ID rakan rujukan, jika anda tiba di laman web kami dengan mengklik iklan 'Sertai YouGov' dalam talian, atau pautan dalam e-mel dari salah satu rakan perekrutan kami (kami hanya menggunakan ini untuk mengesan keberkesanan perekrutan dan membayar rakan kongsi kami)
 • ‘Suka’ Facebook anda, tetapi hanya jika anda memilih untuk mendaftar dengan YouGov menggunakan Facebook Connect dan berikan kepada kebenaran Facebook untuk berkongsi maklumat ini dengan kami semasa proses itu

Apabila anda menjawab soalan dalam tinjauan, atau di tapak web atau aplikasi mudah alih kami, kami mengumpulkan:

 • Pendapat anda mengenai isu, syarikat dan jenama topikal
 • Maklumat tentang tingkah laku anda, contohnya kedai yang anda suka berbelanja, jenis rancangan TV yang telah anda tonton baru-baru ini, atau jenis perkara yang anda miliki
 • “Metadata” peranti dan pelayar (pada dasarnya adalah jejak audit penggunaan peranti dan pelayar anda), termasuk alamat IP, rekaan, model dan sistem pengendalian peranti yang telah anda gunakan dan jenis pelayar (data ini dikumpul secara automatik apabila anda menjawab soalan dalam tinjauan atau melayari laman web atau aplikasi mudah alih kami)

Sekiranya anda bersetuju untuk memuat turun perisian penjejakan (anda akan dijemput secara khusus untuk memuat turun, ia tidak berlaku secara automatik), kami kumpulkan:

 • Data geolokasi anda, menunjukkan lokasi anda berada semasa membawa peranti mudah alih anda
 • Metadata peranti dan pelayar
 • Maklumat mengenai laman web yang anda lawati, aplikasi mana yang anda muat turun ke komputer dan peranti mudah alih anda, dan cara dan bila anda menggunakannya (kami tidak pernah mengumpul apa-apa maklumat yang anda masukkan ke dalam log masuk dan kata laluan apabila melayari Internet)

Jika anda telah dijemput untuk menyertai penyelidikan kualitatif dalam talian atau individu, kami mengumpul:

 • Pendapat anda mengenai topik yang diteliti oleh penyelidikan
 • Kami juga mungkin merekodkan temubual ini dengan anda, tetapi dalam kes seperti ini, anda akan diberi maklumat lengkap tentang projek penyelidikan dan peluang untuk tidak menyertai

Apabila anda melayari laman web kami atau menggunakan aplikasi mudah alih kami, kami mengumpul:

Apabila anda menghubungi kami atau berinteraksi dengan laman web atau halaman media sosial kami, kami mengumpulkan:

 • Apa-apa data peribadi yang anda mungkin berikan mengenai diri anda, termasuklah nama dan butiran hubungan anda dan sejarah perbualan komunikasi kami dengan anda
 • Sebarang komen yang anda buat di laman web kami atau halaman media sosial, dan sama ada anda telah memilih untuk 'ikut' mana-mana ahli YouGov lain di laman web kami

Apabila anda menebus mata, kami mengumpul:

 • Butiran akaun bank anda supaya kami boleh membayar anda

 

Data peribadi sensitif

Sesetengah data yang anda berikan kepada kami mungkin dianggap 'sensitif' di bawah undang-undang perlindungan data yang berkenaan, seperti asal perkauman atau etnik anda, kepercayaan agama atau maklumat mengenai kesihatan atau orientasi seksual anda.  Sebagai contoh, semasa tinjauan kami mungkin bertanya sama ada anda menganggap diri anda tergolong dalam kaum atau agama tertentu.  Kami menggunakan maklumat ini dengan cara yang sama kami menggunakan maklumat lain yang kami kumpulkan, tetapi undang-undang mungkin memerlukan kami mendapatkan persetujuan anda untuk mengumpul dan menggunakannya.

Apabila anda menyertai panel YouGov, anda akan diminta menanda semak kotak yang mengesahkan bahawa anda bersetuju dengan notis privasi dan terma dan syarat yang mengawal keahlian YouGov anda.  Dengan menanda semak kotak itu dan meneruskan pendaftaran anda, anda bersetuju berkongsi data peribadi yang sensitif dengan kami, dan kami memproses, mendedahkan atau memindahkan maklumat ini selaras dengan notis privasi dan kuki ini.  Jika anda bukan ahli panel YouGov, anda akan memberikan persetujuan anda dengan menjawab soalan-soalan yang berkaitan dalam tinjauan kami.

Data peribadi yang dikumpulkan daripada sumber lain

Kami juga boleh menggunakan data peribadi yang telah anda kongsi dengan kami untuk mendapatkan maklumat tambahan dari sumber lain:

 • Sumber awam: sebagai contoh, kami boleh membandingkan poskod anda terhadap daftar awam untuk menentukan bahawa anda tinggal di wilayah, bandar atau negara tertentu.
 • Syarikat-syarikat lain yang menjual data: kami boleh membeli data dari syarikat yang menjual jenis data tertentu yang bernilai kepada kami.  Dalam keadaan ini, sama ada kami sendiri akan menyesuaikan data itu, atau akan menyerahkan data peribadi kepada syarikat-syarikat ini untuk membolehkan mereka memadankannya bagi pihak kami, sebelum menyerahkan semula kepada kami.  Sama seperti penyedia perkhidmatan kami yang lain, kami melaksanakan perlindungan kontrak untuk memastikan syarikat-syarikat ini memadamkan data sebaik sahaja padanan telah selesai dan tidak mendedahkan atau menggunakan data untuk tujuan lain.

Anda masih boleh menerima jemputan untuk mengambil bahagian dalam aktiviti penyelidikan kami jika anda belum menyertai YouGov.  Dalam kes ini, kami akan menerima alamat e-mel anda sama ada dari pelanggan, atau kami akan memperolehnya daripada organisasi yang mengekalkan pangkalan data hubungan supaya syarikat seperti YouGov dapat menghubungi anda.  Kami hanya menghantar e-mel apabila kami mempunyai jaminan dari mereka yang menyediakan alamat e-mel, bahawa penerima (iaitu anda) telah bersetuju untuk menerima komunikasi pihak ketiga (cth. dari YouGov), dan kami akan sentiasa memberitahu anda dari mana kami mendapat butiran anda dan memberi anda pilihan untuk memilih untuk tidak menerima e-mel selanjutnya daripada kami.

Cara dan sebab kami menggunakan data peribadi anda, dan dengan siapa kami berkongsinya

Dalam bahagian ini, kami menerangkan cara dan sebab kami menggunakan data peribadi anda, pilihan yang anda ada mengenai bagaimana data anda digunakan, dan organisasi lain yang kami kongsi data anda.

 

Penggunaan data peribadi untuk penyelidikan pasaran asas

Kami menggunakan data yang anda kongsi dengan kami, atau yang kami terima dari sumber lain yang disebutkan di atas, untuk memberikan anda pengalaman terbaik yang mungkin, dan untuk menyediakan penyelidikan yang berguna kepada pelanggan kami.  Penggunaan yang kami terangkan di bawah ini membentuk perjanjian asas yang kami ada dengan ahli panel kami.

Kami menggunakan data peribadi untuk…

Contohnya...

Mendaftarkan, mengesahkan dan mentadbir akaun anda

Jika anda mendaftar dengan panel YouGov, kami akan menggunakan alamat e-mel dan kata laluan anda untuk mencipta akaun anda dan mengesahkan identiti anda setiap kali anda log masuk, dan butiran akaun anda untuk membantu kami menjawab soalan anda apabila anda menghubungi kami

Pilih dan jemput anda untuk mengambil bahagian dalam aktiviti penyelidikan YouGov

Sekiranya pelanggan ingin tahu pendapat orang di rantau dan demografi tertentu mengenai minuman ringan, kami akan menggunakan poskod anda dan data demografi lain untuk menentukan sama ada anda layak untuk projek tertentu, dan kemudian menggunakan nama dan alamat e-mel anda untuk menjemput anda untuk mengambil bahagian dalam tinjauan

Mengkreditkan anda dengan mata dan ganjaran yang anda peroleh daripada menyertai peluang penyelidikan

Kami akan menggunakan maklumat hubungan anda untuk memberitahu anda jika anda telah memenangi cabutan hadiah, dan butiran akaun bank anda untuk membayar anda jika anda menukar mata anda ke dalam wang

Menghasilkan penyelidikan diagregatkan dan awanama untuk pelanggan kami

Setelah kami telah mengumpulkan jawapan tinjauan anda, kami menggabungkannya jawapan daripada responden lain dan menjadikan ia pandangan yang berharga untuk pelanggan kami, sama ada dalam bentuk hamparan statistik atau laporan agregat.  Sebahagian daripada jawapan anda dimasukkan terus ke dalam produk penjejakan jenama global utama kami (BrandIndex) dan alat penyepaduan dan perancangan kami (Profiles).  Pelanggan kami mengakses alat-alat ini untuk mencipta maklumat agregat mereka sendiri – mereka tidak melihat apa-apa yang boleh mengenal pasti anda

Menghasilkan data tahap responden yang awanama dan tidak diagregatkan untuk pelanggan

Kami mungkin menyediakan pelanggan kami dengan hamparan yang mengandungi setiap jawapan tinjauan anda; set data ini tidak diagregatkan, tetapi tidak mendedahkan identiti anda dan penerima pula terikat secara kontrak untuk tidak cuba mengenali semula individu yang memberikan jawapan

Cipta artikel dan kandungan lain untuk laman web kami

Kami menggunakan respons tinjauan untuk menulis artikel menarik yang boleh diterbitkan di laman web kami atau dimasukkan ke dalam artikel berita di laman web pihak ketiga

Membangun dan meningkatkan perkhidmatan kami

Kami menggunakan respons tinjauan anda untuk meningkatkan alat penyelidikan dan kaedah kami. Ini membantu kami memastikan bahawa kami memberi anda dan pelanggan kami pengalaman terbaik

Memberi tindak balas kepada anda apabila anda menjalankan mana-mana hak-hak anda berkaitan data yang kami simpan tentang anda (lebih banyak maklumat mengenai hak-hak anda mempunyai ke atas data anda adalah seperti berikut)

Kami akan menggunakan maklumat akaun anda dan pengecam dalaman untuk mengenal pasti data yang berkaitan dengan permintaan anda dan memberi respons kepada anda

Mengesan dan mencegah aktiviti penipuan

Kami menggunakan alamat IP anda untuk memastikan lokasi anda sepadan dengan lokasi panel yang anda sertai. Ada kalanya kami mengulangi soalan semasa tinjauan untuk memeriksa ketidakpatuhan atau penunjuk lain mengenai respons kualiti yang kurang baik

 

Untuk menggunakan data peribadi anda dengan cara yang dijelaskan di atas, kami mungkin berkongsinya dalam YouGov, dengan pihak ketiga yang dipercayai yang menyediakan perkhidmatan kepada kami, dan ada kalanya dengan pelanggan kami (tetapi hanya jika anda bersetuju secara khusus, dalam tinjauan yang berkenaan). Berikut adalah beberapa maklumat lebih lanjut mengenai jenis-jenis organisasi dan apa yang kami mungkin berkongsi dengan mereka:

Kumpulan syarikat YouGov

YouGov merupakan sebuah organisasi global.  Ini bermakna beberapa data peribadi yang kami kumpulkan boleh dipindahkan dalam Kumpulan Syarikat YouGov, contohnya apabila pelanggan ingin menjalankan tinjauan di beberapa negara, atau pasukan data global kami menganalisis data dari seluruh panel global kami.

Pelanggan kami

Perniagaan kami dibina bagi menyediakan pandangan penyelidikan yang awanama kepada pelanggan. Kadang-kadang, pelanggan kami boleh meminta untuk menggabungkan jawapan tinjauan anda dengan data mereka sendiri untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam. Dalam kes sedemikian, anda akan ditanya dalam tinjauan yang berkenaan jika anda sanggup memberikan data pengenalpastian tertentu (seperti alamat e-mel anda atau pengendali media sosial) kepada pelanggan kami untuk membolehkannya. Sama ada anda berkongsi data ini atau tidak bergantung sepenuhnya kepada anda – jika anda tidak mahu memberikan data yang diminta, ia tidak akan memberi kesan kepada mata yang boleh anda peroleh atau penyertaan anda dalam peluang penyelidikan masa depan.

Pembekal perkhidmatan kami

Kami bekerjasama dengan pembekal perkhidmatan yang dipercayai yang menjalankan fungsi tertentu bagi pihak kami supaya kami dapat menyediakan perkhidmatan kami kepada anda.

Organisasi ini memproses data bagi pihak kami. Mereka hanya mempunyai akses kepada data peribadi yang mereka benar-benar perlu untuk memberikan perkhidmatan tertentu kepada kami, dan dalam semua kes, kami mengamalkan perlindungan berkontrak untuk memastikan mereka tidak mendedahkan atau menggunakannya untuk sebarang tujuan lain. Dalam kes-kes tertentu, organisasi ini (contohnya pemproses pembayaran kami) mungkin perlu memproses data peribadi anda untuk tujuan khusus mereka, contohnya untuk memastikan mereka mematuhi peraturan-peraturan atau undang-undang yang mentadbir sektor mereka sendiri.

Pembekal khidmat kami termasuk dalam kategori berikut:

 • Pemproses pembayaran tunai, kad hadiah dan insentif lain
 • Penyedia teknologi pengumpulan data
 • Storan data awan
 • Storan pusat data (yang dianjurkan oleh YouGov Services Limited)
 • Platform dan teknologi komunikasi
 • Pengiklanan dalam talian

Rakan padanan data kami

Rakan padanan data kami mencipta dan menjual klasifikasi pengguna yang membantu syarikat memahami demografi, gaya hidup, keutamaan dan kelakuan pengguna.  Maklumat ini bernilai kepada pelanggan kami, dan jika diminta kami akan menambah data ini kepada pandangan yang kami berikan kepada mereka.

Untuk melakukan ini, kami berkongsi data peribadi tertentu, seperti nama anda, alamat e-mel dan poskod, supaya rakan kongsi kami boleh memadankannya terhadap data mereka sendiri dan memberitahu kami dalam segmen mana anda tergolong.  Sama seperti penyedia perkhidmatan kami yang lain, kami hanya berkongsi data peribadi anda yang diperlukan oleh rakan padanan data kami untuk memadankan data anda dengan data mereka, dan kami mempunyai perlindungan kontrak untuk memastikan mereka tidak mendedahkan atau menggunakan data itu untuk sebarang tujuan lain.

Rakan padanan data kami termasuk:

Syarikat-syarikat lain yang menjual data

Seperti yang dijelaskan di atas, kami boleh membeli data dari syarikat yang menjual jenis data tertentu yang bernilai kepada kami.  Dalam kes-kes tertentu kami akan menghantar maklumat peribadi kepada syarikat-syarikat ini untuk membolehkan mereka memadankan set data ini bagi pihak kami, dan menghantar semula data yang dipadankan kepada kami.  Sama seperti penyedia perkhidmatan kami yang lain, kami melaksanakan perlindungan kontrak untuk memastikan syarikat-syarikat ini memadamkan data sebaik sahaja padanan telah selesai dan tidak mendedahkan atau menggunakan data untuk tujuan lain.

Organisasi lain

Keadaan ini adalah luar biasa, tetapi kami mungkin berkongsi data peribadi dengan organisasi lain jika:

 • kami perlu berkongsi maklumat anda untuk mematuhi keperluan undang-undang atau pengawal seliaan (atau kami percaya bahawa kami perlu mendedahkan maklumat anda untuk tujuan tersebut);
 • kami perlu berkongsi data peribadi untuk menubuhkan, menjalankan atau mempertahankan hak di sisi undang-undang kami, termasuk dengan penasihat profesional dan undang-undang kami yang lain;
 • kami menyusun semula perniagaan kami atau jika kami membeli atau menjual sebarang perniagaan atau aset kami boleh berkongsi data anda dengan bakal pembeli atau penjual;
 • semua atau sebahagian besarnya semua aset syarikat kami diperoleh oleh pihak lain, dalam situasi itu data anda akan menjadi salah satu aset yang dipindahkan

 

Sekiranya anda tidak mahu kami menggunakan data peribadi anda dalam mana-mana cara yang dinyatakan di atas, berkongsi data anda dengan YouGov dan menggunakan perkhidmatan kami tidak sesuai untuk anda – anda mesti berhenti melanggan di sini, atau hubungi kami dan minta kami berbuat demikian untuk anda.  Kami perlu menggunakan data anda dalam cara-cara asas ini agar dapat memberikan makna pendapat anda kepada dunia, dan menjalankan penyelidikan yang membolehkan kami wujud sebagai perniagaan. Selanjutnya, jika undang-undang negara memerlukan anda mendapat kebenaran ibu bapa untuk menyertai YouGov, anda menjamin bahawa, dengan menyertai YouGov, anda mempunyai kebenaran itu.

Penggunaan data peribadi untuk penyelidikan dan pemodelan maju

Sebagai tambahan kepada kegunaan yang kami terangkan di atas, dengan syarat anda memilih untuk menyertai sebagai ahli panel dengan cara ini, kami juga mungkin berkongsi data anda dengan organisasi rakan kongsi yang dipercayai.  Rakan kongsi kami menggunakan data ini untuk mencipta dan memperbaiki produk dan perkhidmatan mereka, dan untuk mencipta khalayak (dengan mencari orang dalam populasi yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan anda, melalui proses yang dikenali sebagai pemodelan seiras) agar pengiklan menyasarkan kepada komunikasi dan cadangan yang lebih relevan.  Berikut adalah beberapa maklumat lanjut tentang rakan kongsi kami dan apa yang kami dapat berkongsi dengan mereka:

Rakan kongsi kami untuk penyelidikan dan pemodelan maju

Dengan memadankan butiran peribadi (contohnya nama, alamat e-mel dan poskod atau pengecam unik) atau pengenal pasti dalam talian, rakan kongsi kami boleh menggunakan respons tinjauan untuk:

 • Mewujudkan dan meningkatkan produk dan perkhidmatan, seperti segmen pengguna, untuk membantu organisasi lain memahami dengan lebih baik kemungkinan ciri-ciri pelanggan; dan
 • Mencipta khalayak untuk pengiklan sasarkan dengan komunikasi dan cadangan yang lebih relevan.

Dengan syarat anda memilih untuk menyertai dalam cara ini, kami boleh berkongsi maklumat peribadi anda dengan rakan berikut untuk tujuan ini:

Sekali lagi, sekiranya anda memilih untuk menyertai dalam cara ini, kami boleh berkongsi pengenal pasti dalam talian dengan rakan-rakan berikut untuk tujuan ini:

 

Anda mempunyai kawalan sepenuhnya sama ada kami menggunakan data anda dengan cara ini (mis. bukan awanama), dan anda boleh memilih untuk tidak menyertai dalam kegunaan ini pada bila-bila masa dengan menukar tetapan kebenaran anda di laman Akaun anda.

Cara kami menyimpan dan melindungi data peribadi anda

Kami tahu betapa pentingnya melindungi data peribadi anda semasa kami memilikinya.  Bahagian ini menerangkan beberapa langkah yang diambil untuk memastikan ia selamat.

 

Kami berusaha sedaya upaya untuk melindungi data peribadi anda dari kehilangan atau penyalahgunaan, dan dari akses, pendedahan, pengubahan dan pemusnahan yang tidak dibenarkan.  Bahagian ini menerangkan beberapa langkah yang kami ambil untuk memastikan data peribadi anda selamat:

 • Kami menggunakan pusat data yang mempunyai tahap keselamatan fizikal yang tinggi untuk menjadi mengehoskan dan melindungi data dan sistem kami;
 • Kami menjalankan ujian penembusan bebas secara tahunan dan secara berterusan mengimbas sistem dan aplikasi kami untuk mencari kerentanan dalam sistem kami; jika anda berasa bahawa anda menemui isu keselamatan atau kelemahan dalam salah satu sistem kami sila beritahu kami di security@yougov.com;
 • Kami menggunakan penyulitan untuk menjamin data peribadi anda semasa dalam transit menggunakan TLS dan penyimpanan menggunakan penyulitan AES256;
 • Kami membenarkan akses kepada data yang boleh dikaitkan (bermaksud data yang mengenal pasti anda secara langsung) hanya kepada pekerja YouGov yang memerlukannya untuk melaksanakan tanggungjawab pekerjaan mereka, contohnya pasukan sokongan kami untuk membolehkan mereka memberi respons kepada anda apabila anda menghubungi kami;
 • Kami menjadikan keselamatan sebagai tanggungjawab semua kakitangan kami dan kami melatih kakitangan kami untuk mengenal pasti risiko keselamatan dan melindungi data anda.

Laman web kami mungkin dari semasa ke semasa mengandungi pautan ke dan dari laman web lain.  Jika anda mengikuti pautan ke mana-mana laman web tersebut, sila ambil perhatian bahawa laman-laman web tersebut sepatutnya mempunyai notis privasi mereka sendiri dan kami tidak menerima apa-apa tanggungjawab atau liabiliti untuk laman web tersebut.  Sila semak pemberitahuan privasi mereka sebelum menghantar maklumat anda ke laman web tersebut.

E-mel dan pemberitahuan

Bahagian ini menerangkan pilihan yang anda yang berkaitan dengan ke e-mel dan pemberitahuan yang kami kirimkan kepada anda.

 

Sekiranya anda mendaftar sebagai ahli panel YouGov, penting untuk penyertaan anda bahawa kami dapat menghantar e-mel dan notifikasi kepada anda untuk menyertai dalam projek-projek penyelidikan, yang mungkin dijalankan melalui tinjauan, melalui muat turun aplikasi mudah alih atau secara peribadi.  Secara amnya kebanyakan penyelidikan kami mempunyai masa terhad, dan tanpa keupayaan untuk memaklumkan anda bahawa kami ingin pendapat anda, anda akan kerugian berbanding ahli panel lain kerana terlepas peluang-peluang untuk berkongsi pendapat anda dan mendapatkan mata.

Jika anda lebih memilih untuk tidak menerima mesej perkhidmatan ini, anda perlu menarik diri dari panel sepenuhnya.

Secara berasingan, kami mungkin mahu menghantarkan e-mel dan pemberitahuan apabila pendapat anda disiarkan dalam berita, atau untuk menggalakkan anda untuk merujuk rakan-rakan dan keluarga anda untuk turut menyertai. Anda boleh memilih keluar dari komunikasi ini pada bila-bila masa pada laman Akaun anda di laman web.

Kuki dan teknologi yang serupa

Kami menggunakan "kuki" untuk meningkatkan pengalaman anda semasa anda menggunakan laman web dan aplikasi mudah alih kami.  Bahagian ini memberitahu anda tentang kuki yang kami gunakan, tugasnya dan pilihan anda berkaitan kuki.

Kuki rakan niaga

Kuki ini membolehkan rakan kongsi kami menggabungkan data tinjauan anda dengan data mereka sendiri menggunakan pengecam dalam talian biasa.  Rakan kongsi kami menggunakan data ini untuk mencipta dan memperbaiki produk dan perkhidmatan mereka, dan untuk mencipta khalayak agar pengiklan menyasarkan kepada komunikasi dan cadangan yang lebih relevan (walaupun anda tidak akan dimasukkan dalam khalayak ini).

Anda boleh mendapatkan lebih banyak maklumat, termasuk bagaimana anda boleh memilih keluar dari aktiviti ini, dalam bahagian 'Penggunaan data peribadi untuk penyelidikan dan pemodelan lanjutan' notis privasi ini.

 

Pilihan anda berkenaan dengan kuki

Apabila anda mengakses laman web ini, anda diberitahu tentang penggunaan kuki kami.  Sekiranya anda terus menggunakan laman web, anda bersetuju dengan penggunaan kuki yang dijelaskan dalam notis ini.  Walau bagaimanapun, anda boleh menggunakan tetapan pelayar anda untuk menerima atau menolak kuki baharu dan memadam kuki sedia ada.  Fungsi 'Bantuan' dalam pelayar anda sepatutnya memberitahu anda cara, dan anda boleh mencari lebih lanjut mengenai cara anda boleh memadam dan mengurus kuki pada http://www.allaboutcookies.org/. Jika anda terutamanya bimbang tentang kuki pengiklanan pihak ketiga, anda harus merujuk kepada mekanisme pilih keluar pihak ketiga sama ada, Digital Advertising Alliance di http://www.aboutads.info/choices, ataupun Network Advertising Initiative di http://www.networkadvertising.org/choices.

Anda harus sedar bahawa menyekat penggunaan kuki mungkin bermakna bahawa anda tidak akan dapat memanfaatkan sepenuhnya semua ciri-ciri atau perkhidmatan yang disediakan di laman web ini.

Penjejakan e-mel

Beberapa e-mel yang kami hantar kepada anda mungkin mengandungi ‘piksel suar web’ atau pautan dijejak yang membolehkan kami mengenal pasti apabila anda telah membuka e-mel dan untuk mengesahkan pautan yang terkandung dalam e-mel yang telah anda akses.  Kami menggunakan maklumat ini untuk menentukan bahagian mana dalam e-mel kami yang paling menarik perhatian anda.

Anda boleh memadam piksel dengan memadamkan e-mel.  Jika anda tidak mahu memuat turun piksel ke komputer anda atau peranti lain, anda boleh berhenti melanggan dari senarai surat-menyurat kami pada bila-bila masa pada laman Akaun anda di laman web kami.

Hak-hak anda

Bahagian ini menjelaskan hak yang anda ada berkaitan dengan data peribadi yang kami pegang tentang anda.

 

Bergantung kepada undang-undang perlindungan data yang berkenaan, anda mungkin mempunyai hak tertentu berhubung dengan data peribadi yang kami pegang tentang anda, yang direka untuk memberikan anda lebih banyak pilihan dan kawalan ke atas data peribadi anda.  Hak-hak ini dijelaskan di bawah.

Hak

Apakah maknanya?

Hak untuk meminta akses kepada data peribadi

Anda boleh meminta salinan data yang kami terima tentang anda dan maklumat yang berkaitan

Hak untuk meminta pembetulan data peribadi

Anda boleh meminta kami membetulkan apa-apa data yang tidak tepat tentang anda dan untuk menyelesaikan apa-apa data yang tidak lengkap yang kami pegang tentang anda

Hak untuk meminta pemadaman data peribadi

Anda boleh meminta agar kami memadamkan data peribadi yang kami pegang tentang anda

Hak untuk menarik balik persetujuan / berhenti melanggan

Anda boleh menarik balik persetujuan anda untuk pemprosesan data berterusan pada bila-bila masa

 

Melaksanakan hak anda

Anda boleh menggunakan mana-mana hak ini dengan menggunakan butiran perhubungan di bawah.  Sebaik sahaja anda telah menyerahkan permintaan anda, kami boleh menghubungi anda untuk meminta maklumat lanjut mengesahkan identiti anda (kerana kami ingin memastikan andalah yang sebenarnya meminta data anda) atau untuk membantu kami menjawab permintaan anda.  Kecuali dalam kes-kes yang jarang berlaku, kami akan memberi respons kepada anda dalam tempoh 1 bulan (atau, jika lebih pendek, jangka masa yang diperlukan oleh undang-undang negara yang berkaitan) apabila menerima maklumat ini atau, jika tiada maklumat sedemikian diperlukan, selepas kami menerima butiran lengkap permintaan anda.

E-mel:   your.rights@yougov.com

Surat Menyurat:              The Data Protection Officer

YouGov Plc

50 Featherstone Street
London
EC1Y 8RT
United Kingdom

 

Membuat aduan dengan pengawal selia

Anda berhak untuk membuat aduan dengan pengatur perlindungan data apabila hak undang-undang anda telah dilanggar, atau jika data anda telah atau sedang digunakan dengan cara yang anda percaya tidak mematuhi peraturan perlindungan data. Butiran hubungan untuk pengawal selia di Malaysia, Jabatan Perlindungan Data Peribadi (Department of Personal Data Protection - PDP), boleh didapati di laman webnya, yang juga mengandungi butiran tentang cara membuat aduan.  Walau bagaimanapun, kami menggalakkan anda untuk menghubungi kami sebelum membuat sebarang aduan dan kami akan berusaha menyelesaikan sebarang masalah atau kebimbangan yang mungkin anda miliki.

 

Cara menghubungi kami

Jika anda mempunyai soalan mengenai notis ini, tentang cara kami mengumpul, menyimpan dan menggunakan data peribadi, atau jika anda mempunyai rungutan anda ingin bangkitkan dengan kami, anda boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data kami di dataprotection@yougov.com.

Jika anda mempunyai sebarang soalan, kebimbangan atau maklum balas yang lebih umum, sila hubungi kami di supportap@yougov.com.

 

Bahasa dan kemas kini notis ini

Selaras dengan undang-undang perlindungan data tempatan, notis ini tersedia dalam Bahasa Inggeris dan semua bahasa lain di tempat kami menjalankan penyelidikan di negara ini.  Sekiranya terdapat apa-apa ketidakselarasan atau percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan mana-mana versi terjemahan lain, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Notis ini telah dikemas kini terakhir pada tarikh yang muncul pada permulaan notis.  Walaupun kami berhak untuk membuat perubahan pada notis ini pada bila-bila masa, kami akan memaklumkan kepada anda melalui e-mel sebelum sebarang perubahan yang secara material mengubah atau memperluaskan tujuan penggunaan data peribadi kami.  Sekiranya anda membantah sebarang perubahan masa depan, anda boleh menutup akaun anda dengan pergi ke laman Akaun anda dan mengklik ‘berhenti melanggan’.


Berkuat kuasa: 22 April 2019